Benvinguts a l’Oficina
del DPD de Salut

Des de l’Oficina del DPD Salut vetllem per informar i assessorar sobre les obligacions
que imposa la normativa de protecció de dades, supervisar el seu compliment i actuar
com a punt de contacte per a qüestions relatives al seu tractament.

Qui som

La Fundació TIC Salut Social, entitat adscrita al Departament de Salut, per la seva configuració, finalitats i característiques, ha estat designada com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió.

El Delegat de Protecció de Dades és el responsable de vetllar pel compliment de la normativa en protecció de dades, així com garantir que els interessats siguin informats del seus drets i obligacions d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades.

Declaració de principis
  • El DPD té com funció informar, assessorar i supervisar el compliment intern de la normativa en matèria de protecció de dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic adherides. Cal saber que el DPD està obligat a mantenir el deure de secret o confidencialitat pel que respecte al desenvolupament de les seves funcions, de conformitat amb el Dret de la Unió o dels estats membres i que pot interactuar amb aquelles entitats que no s’hi hagin adherit amb l’objectiu d’establir actuacions coordinades i un repositori de bones pràctiques en l’àmbit de Salut.

Designació DPD
  • Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

  • Resolució de 30 de març de 2023, d’atribució de les funcions de delegat de protecció de dades a la Fundació TicSalut i Social, mitjançant el/la director/a de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de Salut

Memòries d’activitat