Competències digitals en Salut

 • Dissenyar el mapa de competències digitals per a professionals assistencials.
 • Crear el model d’avaluació i d’acreditació de les competències digitals per a professionals assistencials.
 • Elaborar les bases dels continguts formatius a partir del mapa de competències digitals.

Què són les competències digitals?

Les competències digitals són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a la utilització de les tecnologies en l’àmbit personal, social i professional de forma efectiva i segura.

Aquestes competències et permeten desenvolupar-te utilitzant les tecnologies en el teu treball, estudis i en la teva vida quotidiana. T’ajuden a col·laborar, comunicar, compartir, informar-te i difondre informació en un entorn digital de forma efectiva, segura, crítica i cívica.

En aquest mapa trobaràs una concreció de les competències digitals generals a les funcions, tasques i necessitats per als professionals de professions sanitàries.

Aquestes competències s’aprenen, s’assoleixen i s’incorporen amb la pràctica.

La Fundació TIC Salut Social desenvolupa l'àmbit de les competències digitals per Salut a partir de projectes com COMPDIG-Salut o DELIVER.

Visita els projectes relacionats amb aquesta àrea de treball:

COMPDIG-Salut

DELIVER

02. Major i millor digitalització

Davant l'escenari actual marcat per l'augment en la digitalització dels processos assistencials, de les relacions i de l’aparició de noves potencialitats, els professionals exerceixen un rol imprescindible per a l’establiment de nous models d’atenció a la població.

En aquest sentit, es requereixen actuacions que facin possible la capacitació d’aquests professionals per adequar i incrementar el seu desenvolupament professional en el context digital que ens envolta i fer front als nous reptes.

Mapa de competències digitals en Salut

Autoria: Montse Guitert / Teresa Romeu / Eulàlia Hernández / Francesc Saigí

Et donem la benvinguda al mapa de competències digitals per als professionals de professions sanitàries on trobaràs un conjunt de coneixements, habilitats i actituds que et permeten integrar l’ús les tecnologies digitals de forma segura i eficient en la teva tasca com a professional de la Salut de Catalunya.

 

Què és el mapa de competències digitals en /Salut?

És el recull de les competències digitals concretes per a les professions sanitàries amb l’objectiu de situar i orientar als professionals sobre quines són les competències digitals a desenvolupar per exercir la professió d’una forma segura, cívica i crítica davant la transformació digital en l’àmbit de la Salut.

D’on ve?

Aquest mapa de competències s’ha dut a terme com a continuació del treball del Grup 4 del Fòrum de Diàleg professional: “Millorar les competències TIC dels professionals de la salut, avançar en un ús de les TIC que faciliti la humanització de l’atenció presencial i en el disseny de serveis d’atenció no presencial”.

Més informació

Fòrum de Diàleg Professional

Conclusions Fòrum de Diàleg Professional (PDF)

Com funciona?

A continuació trobaràs la definició de les 4 àrees temàtiques i les 10 competències digitals que les componen.

Cada competència recull les paraules clau i els indicadors que descriuen les variables que permeten comprovar si s’han assolit i en quin nivell.

Àrees temàtiques de les competències digitals

Accés, gestió i anàlisi de dades

COMPETÈNCIES

1 · GESTIÓ DE DADES:

Gestiona dades i informació sanitària i social, en qualsevol de les seves fases (accés, recollida, monitoratge, emmagatzematge, recuperació, filtratge, eliminació…) provinent de diferents fonts d’informació i formats.

Indicadors

 • Utilitza les diferents fonts de dades d’informació sanitària i social més adients en funció de l’objectiu perseguit.
 • Assegura que la informació vinculada al registre sanitari i social reflecteix la idoneïtat, qualitat, integritat i autenticitat.
 • Aplica i promou les polítiques i mesures organitzatives i reguladores d’accés, recollida, monitoratge, emmagatzematge, recuperació, filtratge i eliminació de dades i informació sanitària i social en funció del seu lloc de treball.

 

Paraules clau

 • Sistemes integrats (continuum assistencial).
 • Registres d’informació sanitària i social.
 • Gestió de la informació.
 • Governança de dades: traçabilitat i interoperabilitat.
 • Sistemes d’informació en Salut.
 • Sistemes d’ajuda a la decisió /eines de suport a la decisió.
 • Recerca de serveis de Salut.
 • Avaluació de serveis de Salut.

 

2 · ANÀLISI DE DADES:

Analitza i interpreta dades i conjunts d’aquestes amb l’ajuda d’algorismes, intel·ligència artificial, dades massives i eines digitals.

Indicadors

 • Obté dades de llocs web, de serveis i/o aplicacions, i les tracta per facilitar la presa de decisions a l’entorn de salut i social (quadres de comandament, intel·ligència artificial de negoci, analítica web,…).
 • Organitza i sintetitza dades per crear, executar i analitzar informes segons correspongui al seu lloc de treball.
 • Selecciona i dissenya indicadors òptims per mesurar, agrupar, comparar i relacionar les dades segons la finalitat.

 

Paraules clau

 • Estàndards de codificació en Salut (CIM, ATIC, NIC/NOC/NANDA, SNOMED,…).
 • Anàlisi i avaluació de dades (mètriques, resultats, KPI,…).
 • Dades massives.
Comunicació i Col·laboració

COMPETÈNCIES

1 · COMUNICACIÓ:

Fomenta la comunicació, la interacció i l’intercanvi d’informació i dades sanitàries i socials a través d’eines digitals (síncrones/asíncrones) i adaptades als diferents actors implicats.

Indicadors

 •         Fomenta l’ús d’eines de comunicació de salut digital per facilitar l’assistència, que pot ser en línia.
 •        Tria i utilitza l’eina de comunicació més adequada segons el context i els actors implicats en els diferents serveis disponibles.
 •         Dona suport als diferents actors en la utilització d’eines per intercanviar dades sanitàries i socials.

 

Paraules clau

 • Sistemes d’informació en Salut.
 • Comunicació síncrona / asíncrona.
 • Relació digital assistencial i ciutadania.

 

2 · COL·LABORACIÓ:

Potencia i promou la col·laboració en xarxa entre els diferents actors amb objectius i finalitats compartides.

Indicadors

 • Promou la incorporació d’eines digitals per millorar o innovar en les metodologies de col·laboració i treball en equip a l’entorn sanitari i social.
 • Detecta i participa activament en xarxes vinculades a l’àmbit sanitari i social, a escala nacional i internacional.
 • Promou la connexió entre diferents persones i organitzacions en xarxes vinculades a l’entorn sanitari i social per a l’intercanvi d’aprenentatges, coneixement, recursos i bones pràctiques.

 

Paraules clau

 • Treball col·laboratiu en xarxa.

 

3 · CONTINGUTS DIGITALS:

Crea, publica i comparteix continguts digitals relacionats amb la salut, valorant el context i el canal més apropiat i atenent a l’objectiu i les persones destinatàries (ciutadania, usuaris dels serveis de Salut, professionals sanitaris o externs).

Indicadors

 • Utilitza eines digitals de disseny i edició per produir contingut científic-sanitari adaptat a les persones destinatàries i al canal de comunicació.
 • Defineix una estratègia de comunicació i difusió digital per assolir els objectius definits segons el seu rol professional.

 

Paraules clau

 • Sistemes d’informació en Salut.
 • Relació digital assistencial i ciutadania.
Consciència digital

COMPETÈNCIES

1 · PROTECCIÓ DE DADES:

Assegura el compliment dels protocols, marcs reguladors i normativa sobre privacitat, confidencialitat i protecció de la informació i dades sanitàries i socials.

Indicadors

 • Aplica els requeriments vigents sobre privacitat, confidencialitat i protecció de la informació de dades sanitàries i socials,
 • Avalua de forma crítica els requeriments de privadesa i seguretat relacionats amb els registres i divulgació d’informació sanitària i social protegida, segons el seu rol professional.
 • Informa i / o denuncia qualsevol possible incompliment, retenció o destrucció indeguda d’informació sanitària i social, i s’assegura que es prenen les mesures correctores adequades quan s’hagi compromès la privadesa o la seguretat de qualsevol informació confidencial.

 

Paraules clau

 • Privacitat.
 • Seguretat.
 • Confidencialitat.
 • Protecció i accés de la informació.

 

2 · ÈTICA I CIVISME:

Aplica principis ètics, criteris de seguretat i civisme en l’ús responsable de les tecnologies -canals, eines i llenguatges- digitals en Salut.

Indicadors

 • Utilitza mecanismes per mantenir la seguretat dels sistemes i dispositius d’intercanvi d’informació sanitària i social.
 • Atén als drets d’autoria i utilitza les llicències de propietat intel·lectual quan dissenya, implementa, investiga i / o difon contingut sanitari i social.
 • Impulsa i garanteix bones pràctiques de respecte, de convivència i ètiques a l’entorn sanitari i social.

 

Paraules clau

 • Reputació digital.
 • Ètica.
 • Propietat intel·lectual.
 • Codi deontològic.
Desenvolupament professional

COMPETÈNCIES

1 · CAPACITACIÓ DIGITAL:

Es forma i s’actualitza constantment en salut digital.

Indicadors

 • Mostra una actitud crítica i proactiva per l’aprenentatge en competència digital al llarg de la vida professional.
 • Identifica les tecnologies més avançades i avalua les possibilitats que tenen en l’àmbit de la salut.

 

Paraules clau

 • Alfabetització en salut digital.

 

2 · IDENTITAT DIGITAL:

Gestiona la seva identitat digital professional i vetlla per una reputació digital òptima

Indicadors

 • Protegeix la identitat digital professional i la diferencia de la identitat digital personal.
 • Monitoritza i analitza estratègies per l’optimització de la seva reputació digital professional.

 

Paraules clau

 • Identitat digital professional.
 • Identitat digital personal.
 • Reputació digital.

 

3 · TRANSFORMACIÓ DIGITAL:

Participa i promou la transformació digital en l’àmbit de la salut.

Indicadors

 • Participa en la (re)definició de processos de transformació digital segons els seu rol en la institució.
 • Cerca i prioritza la generació de solucions i / o productes digitals en l’àmbit de la salut i social segons el rol professional.
 • Participa activament i constructiva en el debat sobre la transformació digital de l’àmbit salut i social.

 

Paraules clau

 • Transformació digital.

Amplia informació