Transparència

 • Entitat pública al teu servei

  En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació TIC Salut Social fa pública la següent informació.

  Voleu més informació?

  D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol ciutadà pot sol·licitar informació institucional, econòmica o estadística d’un ens públic. Per sol·licitar informació de la Fundació Tic Salut que no hàgiu pogut obtenir a través d’aquest Portal de la Transparència, podeu fer-ho a través del canal habilitat a tal efecte per la Generalitat de Catalunya: Sol·licitar informació pública

 • Sistema Intern d'Alertes

  El Sistema Intern d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

  L’element central del Sistema és el canal intern d’alertes, dissenyat de forma segura i amb garantia d’anonimat i de confidencialitat, per a les persones que informin sobre actuacions irregulars en el context laboral o professional de l’Administració de la Generalitat. També preveu la protecció de les persones alertadores i el procediment de gestió de les alertes i esdevé un nou component del sistema d’integritat pública de la Generalitat.

  El canal intern d’alertes és la via ordinària per alertar de fets i actuacions irregulars en el context laboral o professional de l’Administració de la Generalitat. Permet presentar alertes de forma anònima i està accessible a l’apartat d’Integritat pública del web d’Administració Pública.

  Accedeix al canal intern d’alertes de la Generalitat de Catalunya

Organització institucional i estructura administrativa

 • Estatuts

  Consulta els darrers Estatuts de la Fundació TIC Salut Social

  Última actualització: 26/04/2022 10:31 h

 • Missió i visió

  Impulsant la innovació

  Última actualització: 22/04/2021 0:00h

 • Organigrama 2023

  Última actualització: 26/09/2023 12:21h

 • Òrgans de govern

  Patronat

  Última actualització: 22/06/2021 0:00h

 • Acords de Constitució

  Consulta el document

  Última actualització: 22/04/2021 0:00h

 • Perfil i trajectòria professional del director

  Última actualització: 29/09/2023 10:56h

 • Agenda del director

  Última actualització: 3/11/2023 12:05 h

Estratègia i activitats

Gestió de recursos humans

 • Processos de selecció i borsa de treball

 • Conveni col·lectiu i Relació Llocs de Treball

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupostos i Execució

 • Patrimoni

  No hi ha informació susceptible de publicació.

 • Comptes anuals 2023

  Última actualització:

 • Comptes anuals 2022

  Última actualització: 01/02/2024 - 12:31h

 • Comptes anuals 2021

  Última actualització: 01/02/2022 - 9:38h

 • Comptes anuals 2020

  Última actualització: 30/08/2021 12:00h

 • Comptes anuals 2019

  Última actualització: 01/09/2021 9:00h

 • Comptes anuals 2018

  Última actualització: 01/09/2021 9:00h

 • Retribucions de personal directiu Departaments Generalitat de Catalunya, 2021

  Última actualització: 01/04/2021 0:00h

Contractació pública

Registre d'Activitats de Tractament

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Gestió de Recursos Humans

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, dades econòmiques i financeres.

  • Finalitat:

   Gestionar el personal adscrit a la Fundació TIC Salut Social

  • Categories Interesats:

   Empleats, demandants d’ocupació, càrrecs públics, estudiants, representants legals

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Entitats asseguradores, organismes de la Seguretat Social, organitzacions o persones relacionades directament amb el responsable, entitats sanitàries, entitats asseguradores, bancs i caixes d’estalvi i caixes rurals

  • Categories encarregats de tractament:

   Serveis informàtics, serveis d’assessorament legal, activitats formatives, prestació ordinària de serveis i serveis de revisions mèdiques

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Execució d’un contracte en què l’interessat és part i Compliment d’una obligació legal: Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Període de conservació: 10 o més anys

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Activitats formatives, informatives i grups de treball

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, imatges.

  • Finalitat:

   Gestionar la inscripció i avaluació de sessions formatives, informatives i de grups de treball propis de la Fundació Ticsalut, així com d’altres activitats relacionades amb la seva organització. Gestió de les autoritzacions i de la captació i difusió d’imatges i/o veu dels interessats per a finalitat promocional de la Fundació

  • Categories Interesats:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, estudiants, proveïdors, associats o membres, persones de contacte.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories encarregats de tractament:

   Activitats formatives i serveis informàtics

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Consentiment de l’interessat.

  • Període de conservació: No s'ha definit

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Registre de comunicació i relacions institucionals

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu i dades professionals

  • Finalitat:

   Comunicar informació relativa a la Fundació Tic Salut Social, com convocatòries d’actes públics,noticies, jornades, cursos o altres activitats que organitza o en les que participa, així com gestionar i mantenir les relacions institucionals i protocol·làries de la Fundació Ticsalut Social

  • Categories Interesats:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, estudiants, proveïdors, associats o membres, persones de contacte.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories encarregats de tractament:

   Serveis informàtics

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Consentiment de l’interessat, missió realitzada en interès públic.

  • Període de conservació: No s'ha definit

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Registre de Coordinadors de Protecció de dades del DPD de Salut

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació professionals

  • Finalitat:

   Mantenir una llista actualitzada de Coordinadors de Protecció de dades i el seu històric. Mantenir comunicaciones relacionades amb l’exercici de les seves funcions (com a punt de contacte i comunicació sobre expedients, activitats de formació i divulgatives)

  • Categories Interesats:

   Empleats i càrrecs públics

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Execució d’un contracte en què l’interessat és part. Missió realitzada en interès públic.

  • Període de conservació: No s'ha definit

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Gestió de consultes, reclamacions i exercici de drets al DPD de Salut

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (afiliació sindical, salut mèdica o mental, vida sexual, dades biomètriques, discapacitats físiques o intel·lectuals), característiques personals, circumstàncies socials i dades acadèmiques i professionals.

  • Finalitat:

   Tramitar les consultes, queixes i sol·licituds relacionades amb la Protecció de Dades Personals que es plantegen a la Oficina del Delegat de Protecció de Dades, així com atendre les sol·licituds per exercir els drets que atorga el Reglament general de protecció de dades i la LOPDGDD

  • Categories Interesats:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, representants legals, proveïdors, persones de contacte i sol·licitants.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Compliment d’una obligació legal (art. 38.4 del Reglament UE 2016/679).

  • Període de conservació: D'1 a 5 anys

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Fundació TIC Salut Social

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació professionals i dades acadèmiques i professionals

  • Finalitat:

   Gestionar les candidatures presentades d’acord a les convocatòries de beques i premis publicats per la Fundació Tic Salut

  • Categories Interesats:

   Càrrec públics i sol·licitants.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria i entitats sanitàries

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Execució d’un contracte en què l’interessat és part. Missió realitzada en interès públic.

  • Període de conservació: De 5 a 10 anys

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Registre d'expedients de tutela de drets, d'inspecció/supervisió i sancionadors del DPD de Salut

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental i discapacitats físiques o intel·lectuals), característiques personals i circumstàncies socials.

  • Finalitat:

   Gestió dels expedients de tutela de drets, d’inspecció i sancionadors que tramita el DPD d’ofici, a instància de part o que tramita l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  • Categories Interesats:

   Ciutadans i residents i representants legals.

  • Categories Vulnerables:

   Menors de 16 anys, víctimes de violència de gènere i pacients.

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria i entitats sanitàries

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Compliment d’una obligació legal (Reglament (UE) 2016/679; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i; Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica).

  • Període de conservació: De 5 a 10 anys

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Gestió d'exercici de drets d’autodeterminació informativa de la Fundació Tic Salut

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental), característiques personals i detalls d’ocupació professionals.

  • Finalitat:

   Atendre les sol·licituds per exercir els drets d’autodeterminació informativa que atorga el Reglament general de protecció de dades i la LOPDGDD.

  • Categories Interesats:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, representants legals, proveïdors i persones de contacte.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Compliment d’una obligació legal (arts. 15 a 22 del Reglament UE 2016/679).

  • Període de conservació: D'1 a 5 anys

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Transparència i atenció al ciutadà

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu

  • Finalitat:

   Atendre les sol·licituds i consultes que es plantegin davant TIC SALUT, així com registrar i tramitar les peticions d’accés a la informació pública a l’empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  • Categories Interesats:

   Ciutadans i residents

  • Categories Vulnerables:

   Pacients

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria.

  • Categories encarregats de tractament:

   Serveis informàtics

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Compliment d’una obligació legal (arts. 26 a 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Missió realitzada en interès públic.

  • Període de conservació: De 5 a 10 anys

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Enquestes i estudis

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu

  • Finalitat:

   Gestió de les consultes, enquestes, estudis i altres processos participatius, realitzades des de la Fundació Tic Salut a fi de promoure un coneixement més gran i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut i social.

  • Categories Interesats:

   Ciutadans i residents

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Missió realitzada en interès públic

  • Període de conservació: No s'ha definit

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - Projectes

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental), característiques personals i detalls d’ocupació professionals.

  • Finalitat:

   Gestió dels projectes de la Fundació Tic Salut

  • Categories Interesats:

   Ciutadans i residents

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Contracte o Missió realitzada en interès públic

  • Període de conservació: Termini de conservació necessari per l'execució del projecte i es mantindrà durant els terminis de prescripció de les eventuals responsabilitats civils i penals

Informació sobre compliment i execució de convenis

 • Fundació TIC Salut Social - SNOMED CT

  • Categories Dades:

   Dades de caràcter identificatiu i dades professionals

  • Finalitat:

   Gestió de la sub-llicèmcia i descàrrega de l’extensió catalana de SNOMED CT.

  • Categories Interesats:

   Càrrecs públics, estudiants, representants legals

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Administracions Públiques títulars de la llicència d’SNOMED

  • Categories encarregats de tractament:

   No s’observen

  • Mesures de Seguretat aplicables:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Base Legal:

   Missió realitzada en interès públic per persones jurídiques i execució d’un contracte en cas de persones físiques.

  • Període de conservació: Termini de conservació necessari per la obtenir la finalitat indicada i es mantindrà durant els terminis de prescripció de les eventuals responsabilitats civils i penals