Benvinguts a l'Oficina del DPD de Salut

DPD Salut

Declaració de Principis

  • El mandat del delegat de protecció de dades de Salut (DPD) és garantir que els responsables respectin les seves obligacions de protecció de dades i garantir que els interessats siguin informats del seus drets i obligacions d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades.
  • El DPD de Salut garanteix de forma independent l’aplicació del Reglament general de protecció de dades i manté un registre públic de les activitats de tractament realitzades pels responsables als quals presti servei.
  • La Fundació TIC Salut Social, com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió, s’obliga en l’exercici de les seves funcions a no acceptar instruccions de tercers i a mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l’acompliment de les seves funcions, d’acord amb el dret de la Unió o dels estats membres.