Coneix l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades, qui som, què fem i la documentació que posem a la teva disposició.

01.Qui som

La Fundació TIC Salut Social, entitat adscrita al Departament de Salut, per la seva configuració, finalitats i característiques, ha estat designada com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió.

 

El Delegat de Protecció de Dades és el responsable de vetllar pel compliment de la normativa en protecció de dades, així com garantir que els interessats siguin informats del seus drets i obligacions d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades.

02.Què fem

FUNCIONS DEL DELEGAT DE PROTECCCIÓ DE DADES

 • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.

 • Supervisar que es compleix la normativa.

 • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.

 • Cooperar amb l’autoritat de control.

 • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

LÍNIES D'ACTUACIÓ

01 Formació i acompanyament al desplegament

 • Ajuda en el disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.

 • Implantació de mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.

 • Implantació de mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.

 • Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de dades.

 • Acompanyament en el desplegament dels aspectes de protecció de dades als equips de les entitats.

02 Acompanyament al compliment

 • Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.

 • Suport en el compliment dels principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades.

 • Contractació d’encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes jurídics que regulin la relació responsable- encarregat.

 • Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les quals van originar la recollida inicial de les dades.

 • Valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.

 • Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequades a les necessitats i característiques de l’organització i de les raons que justifiquin la transferència.

 • Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.

 • Auditoria de protecció de dades.

 • Investigació d’ofici o a sol·licitud de part.

03 Acompanyament a les Avaluacions d’Impacte

 • Determinació de la necessitat de realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.

 • Suport a la realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.

04 Cooperació amb les autoritats de control

 • Establiment i gestió dels registres d’activitats de tractament.

 • Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa l’avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a les autoritats de supervisió i als afectats.

 • Consulta prèvia Art. 36.

 • Altres consultes

05 Interlocució i punt de contacte

 • Registre i seguiment de peticions, consultes i incidències al DPD.

 • Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.

 • Interlocució amb les autoritats de control

 • Relacions amb el sector Salut.

 • Coordinació amb el grup dels DPD del sector Salut.

 • Coordinació amb el grup dels DPD de la Generalitat i el seu sector públic.

 • Portal de l’Oficina del DPD.

03.Documents interns d'interès

Designació DPD

 • Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

 • Resolució de 30 de març de 2023, d’atribució de les funcions de delegat de protecció de dades a la Fundació TicSalut i Social, mitjançant el/la director/a de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de Salut

Memòria d'activitats DPD de Salut