• El Sistema de Salut de Catalunya i el Departament de Drets Socials, a través de la Fundació TIC Salut Social, fomenta el seu àmbit d’actuació per posicionar Catalunya com a referent en la implementació de tecnologia innovadora aplicada a la salut i els serveis socials.
  • On som i cap a on anem? T’oferim una visió del grau d’implantació i ús actual de les TIC en el sector de la salut i benestar social.
  • Informes i estudis anuals per  seguir la realitat i l’evolució de les TIC a la xarxa de centres assistencials i de serveis socials catalans.

01. Última edició del Mapa de Tendències

L’any 2007 la Fundació TIC Salut Social realitza per primera vegada el Mapa de Tendències (MDT), un estudi anual per determinar el grau d’implantació i ús de les TIC en el conjunt dels centres proveïdors del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

A partir de 2019 s’amplia l’univers al grau de digitalització de les àrees bàsques de serveis socials que formen part del Sistema Català de Serveis Socials.

Millors moments de la jornada Mapa de Tendències 2019

D’aquesta manera ampliem l’estudi sobre el nivell d’adopció de les TIC per les organitzacions d’atenció centrada en la persona de Catalunya: Mapa de Tendències en TIC i Salut i el Mapa de Tendències en TIC i Social.

02.

 

 

Realitzem transferència de coneixement mitjançant la divulgació científica i tecnològica a través d’informes, guies, manuals i publicacions.

Consulta'ls a la pestanya Informes

03. Estudi quantitatiu i qualitatiu

El Mapa de Tendències (MDT) és un estudi quantitatiu i qualitatiu dut a terme per la Fundació TIC Salut Social de manera anual i des de 2007.

Per tal de conèixer el nivell de transformació digital, la Fundació TIC Salut Social elabora una enquesta. Les dades recollides s’analitzen i els resultats es presenten en un informe que oferim al sector.

Centrat en el grau de digitalització i implantació de les TIC, el mapa de Tendències té dos àmbits d’estudi: Mapa de Tendències en TIC i Salut; i Mapa de Tendències en TIC i Social.

L’univers d’estudi son les Entitats Proveïdores que formen part del SISCAT i les àrees bàsiques de serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials.

Els temes abordats en el Mapa de Tendències són el grau de digitalització i desburocratització de l’administració pública (salut i social), els Sistemes d’Informació, la innovació i l’Atenció a la Ciutadania a Catalunya.

L’actual provisió de serveis sanitaris inclou progressivament noves eines d’atenció no presencial. Aquest nou paradigma complementa l’atenció tradicional amb nous escenaris més enllà dels límits físics dels hospitals i els centres sanitaris.

L’estudi també pren en consideració el creixent grau d’integració social i sanitària per poder oferir una atenció centrada en la persona de 360º.

04. Diàlegs TICSS

Plantegem objectius als diferents grups de treball per tal de:

  • Identificar i promoure projectes basats en tecnologies innovadores arreu del territori.
  • Optimitzar les diferents fases de desenvolupament dels projectes en qüestió identificats.
  • Implementar els resultats que millorin la qualitat assistencial en salut i benestar social.
  • Compartir amb la comunitat el coneixement adquirit.

 

Impulsem la creació de grups de treball especialitzats per transferir el coneixement de manera ordenada al sector dels serveis assistencials.

05. Contacte

Si voleu conèixer més detalls o l'estat d'estudis en curs podeu contactar a través de mapatendencies@ticsalutsocial.cat