Model d’avaluació

  • Mesurar el valor afegit aportat per la iniciativa implementada.
  • Identificar els elements crítics de la iniciativa tant en el seu disseny com a la seva implementació.
  • Analitzar els resultats i impactes de la iniciativa així com la seva eficàcia i eficiència.
  • Possibilitar la transferència de coneixement promovent la rèplica de bones pràctiques en situacions anàlogues.

Avaluació

En el context de l’avaluació de les solucions digitals d’atenció no presencial, el marc de referència a Catalunya es basa en l’adaptació de models internacionals: Model for Assessment of Telemedicine Applications (MAST) i la guia per avaluar l’impacte de la telesalut i la teleassistència del Scottish Center for Telehealth and Telecare (SCTT) i s’orienta a dur a terme un procés holístic d’avaluació que contempli totes les fases de la iniciativa, des de la identificació de la necessitat i el disseny de la solució, passant pel seu desenvolupament i incorporació a la pràctica assistencial i finalment, l’obtenció de resultats i anàlisi de l’impacte obtingut:

 

Actors, dominis d'avaluació i casos d’ús

El marc d’avaluació contempla diferents eixos: els actors d’interès que intervenen en l’ús de la solució digital, les diferents dimensions a considerar en l’avaluació i els casos concrets d’ús de la solució avaluada:

Dimensió clínica i de salut

Mesura la capacitat del servei per millorar l’estat de salut de la persona (frenar la progressió de la malaltia, la fragilitat o la pèrdua d’independència o accelerar la rehabilitació o l’autogestió de la malaltia o patologia).

Dimensió econòmica i efectivitat

avaluació de les despeses i guanys amb la implementació del servei i les anàlisis de cost-benefici (ACB), de minimització de costos (AMC), cost-efectivitat (ACE), de cost-conseqüència.

Dimensió de gestió de processos,  organitzacional i de lideratge

Considera quins tipus de recursos i processos s’han de crear o organitzar en el moment d’implementar una nova iniciativa i quins tipus de canvis o conseqüències pot produir el seu ús.

Dimensió d’experiència de l’usuari

Mesura entre d’altres la percepció i satisfacció dels diferents agents implicats en relació a al servei digital d’atenció no presencial.

Dimensió sociocultural, ètica i legal

Avaluació dels aspectes en els quals influeix la iniciativa social, ètica i legal, tant per a la solució digital com per al servei.

Dimensió funcional i tecnològica

avalua aspectes com la seguretat, la privacitat i protecció de dades, la usabilitat, fiabilitat, etc.