Model d’avaluació

  • Mesurar el valor afegit aportat per la iniciativa implementada.
  • Identificar els elements crítics de la iniciativa tant en el seu disseny com a la seva implementació.
  • Analitzar els resultats i impactes de la iniciativa així com la seva eficàcia i eficiència.
  • Possibilitar la transferència de coneixement promovent la rèplica de bones pràctiques en situacions anàlogues.

Avaluació

En el context de l’avaluació de les solucions digitals d’atenció no presencial, el marc de referència a Catalunya es basa en l’adaptació de models internacionals: Model for Assessment of Telemedicine Applications (MAST) i la guia per avaluar l’impacte de la telesalut i la teleassistència del Scottish Center for Telehealth and Telecare (SCTT) i s’orienta a dur a terme un procés holístic d’avaluació que contempli totes les fases de la iniciativa, des de la identificació de la necessitat i el disseny de la solució, passant pel seu desenvolupament i incorporació a la pràctica assistencial i finalment, l’obtenció de resultats i anàlisi de l’impacte obtingut:

 

Actors, dominis d'avaluació i casos d’ús

El marc d’avaluació contempla diferents eixos: els actors d’interès que intervenen en l’ús de la solució digital, les diferents dimensions a considerar en l’avaluació i els casos concrets d’ús de la solució avaluada: