Iniciativa creada i liderada per la Fundació TIC Salut Social, i impulsada en col·laboració amb el Departament de Drets Socials.

Compta amb l’expertesa de diversos professionals d’organismes de l’àmbit social i de la salut com la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut i altres departaments i entitats.

 • Col·laborar en la creació i impuls de nous Sistemes d’Informació Socials
 • Ampliar la definició de vocabularis controlats per a l’àmbit social.
 • Avaluar propostes de projectes de l’àmbit tecnològic i social
 • Impulsar l’estudi quantitatiu anual sobre el Mapa de Tendències en TIC i Social

01. InterSocial

El projecte InterSocial es crea l’any 2016 a partir de la necessitat de definir un vocabulari controlat que permeti interoperar la informació dels serveis socials de Catalunya.
A partir de les necessitats d’estandardització i interoperabilitat dels Sistemes d’Informació de l’àmbit social, InterSocial esdevé un servei regular de la Fundació TIC Salut Social vers al Departament de Drets Socials per facilitar l’intercanvi d’informació integrada entre diferents àmbits i sistemes, com el social i el de salut, i poder oferir uns serveis assistencials de major qualitat.
Analitzat l’estat de l’art previ dels estàndards existents a nivell internacional i nacional, l’estàndard terminològic seleccionat per habilitar l’homogeneïtzació de vocabularis controlats és SNOMED CT. Es tracta d’una terminologia molt extensa on s’hi poden trobar conceptes socials i de salut. De manera que esdevé la millor opció per fer que l’àmbit social sigui interoperable internament i externament amb altres àmbits com Educació, Justícia o Salut.

InterSocial s’ha dividit en tres fases en el decurs d’aquests anys (2016 – 2021). Al setembre del 2022 el projecte és re-activa i la Fundació TIC Salut Social i el Departament de Drets Socials col·laboren conjuntament amb institucions i grups d’expertes de l’àmbit social d’arreu del territori.

La consolidació a través de la compartició estructurada d’informació entre els diferents sistemes d’informació s’articula a través d’un diccionari actualitzat codificat i estructurat en:

 

251 conceptes codificats - 44 factors - 88 problemàtiques - 84 observacions - 35 respostes

Aquests vocabularis controlats busquen la integració de les dades dels serveis socials i facilitar el treball que desenvolupen els professionals de l’àmbit dels serveis socials.

Amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa i l’adopció dels estàndards per interoperar informació de manera eficient, la Fundació posa a la vostra disposició el Diccionari Terminològic Social:

Descarregar Diccionari terminològic social.                          Última actualització: Juliol de 2023

02. wSOCIAL

En el marc del Pla estratègic de Serveis Socials del Departament de Drets Socials, es vol donar un nou impuls als Sistemes d’Informació del Sistema Català de Serveis Socials.
Promovent la creació de nous sistemes d’informació que homogeneïtzin els processos del món local es garanteix l’accessibilitat a la informació incorporant mecanismes d’automatització per reduir el temps dels processos de gestió.
El lideratge del Departament de Drets Socials en aquest àmbit passa per desenvolupar els sistemes d’informació de l’àmbit dels Serveis Socials integrats amb eSocial. De forma centrada en el ciutadà i orientada a la dada, facilitarà informació per a la presa de decisions, per a l’avaluació i la transparència.
Característiques del sistema:

 

 • Repositori de dades consolidades.
 • Habilitarà l’avenç vers la Història Social Compartida.
 • Integració amb altres Sistemes públics de l’Estat del Benestar.
En aquest context, la Direcció General de Serveis Socials, sol·licita a la Fundació TIC Salut Social assessorament i suport tècnic en la construcció dels mòduls i processos necessaris per a la creació i desenvolupament de l’entorn de treball de Serveis Socials, wSocial:

 

 • Participar de manera proactiva en el seguiment del projecte
 • Participar en les sessions de treball tècniques liderades per la direcció General de
 • Serveis Socials (sprints)
 • Suport en la integració, actualització i evolució del diccionari InterSocial
 • Re-activació del projecte InterSocial com a servei
 • Comunicació i difusió dels resultats del projecte al sector.

03. Fons Next Generation UE

El Departament de Drets Socials impulsa diverses línies de subvenció i projectes propis orientats a accelerar una transformació en l’àmbit dels serveis socials, l’atenció a la infància i les polítiques d’habitatge.

La Fundació TIC Salut Social dona recolzament al Departament de Drets Socials en aquesta convocatòria de subvencions.

Per ampliar informació referent a aquesta convocatòria de subvencions es pot accedir al següent enllaç:

Visita el web

 

04. PECTs

A continuació es detallen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT):

PECT BAGESS: Innovació en Salut i Social per respondre a la Dependència i la Cronicitat

L’objectiu és millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques fent-les agents actius de la seva pròpia salut.

Liderat  per l’Ajuntament de Manresa  i compartit per les següents entitats que operen a la comarca en l’àmbit sociosanitari:

 • Fundació Sant Andreu
 • Fundació Althaia
 • Centre Tecnològic Eurecat
 • ICS / IDIAP Jordi Gol
 • Fundació Universitària del Bages
 • Fundació Ampans
 • Consell Comarcal del Bages
 • Unió Consorci Formació
 • Associació Catalana d’Entitat de Base Associativa
 • Fundació TIC Salut Social

Per ampliar informació referent a aquesta iniciativa es pot accedir al següent enllaç:

Visita el web

PECT Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores

Liderat per l’Ajuntament de Mataró, les següents entitats treballen conjuntament per impulsar actuacions concretes de l’àmbit de les cures i l’acompanyament a l’envelliment actiu:

 • Consorci Sanitari del Maresme
 • TecnoCampus Mataró-Maresme
 • Eurecat, Fundació Hospital
 • Fundació Maresme

L’objectiu és desenvolupar i implementar solucions innovadores d’acompanyament a les persones en situació de fragilitat, dependència, cronicitat o discapacitat.

Per ampliar informació referent a aquesta iniciativa es pot accedir al següent enllaç:

Visita el web

05. Col·laboratoris Salut i Benestar

Promogut des del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat i amb la col·laboració i lideratge de la Fundació i2Cat.

Els col·labs són laboratoris d’innovació social per promoure, impulsar, dissenyar i validar els usos i l’impacte positiu de les tecnologies digitals adreçades a la salut i al benestar de les persones.

Identifiquen agents innovadors de tot el territori català per posar-los en contacte com a grup motor i per incubar idees, impulsar sessions de treball, debats, projectes i altres iniciatives de col·laboració i treball en xarxa.

En aquest context, la Fundació TIC Salut Social participa a les sessions plenàries i de treball del Col·laboratori salut i benestar de Catalunya juntament amb la resta d’entitats, empreses i ciutadania participants.

Per ampliar informació referent a aquesta iniciativa es pot accedir al següent enllaç:

Visita el web

 

06. Saber més

Si vols conèixer més detalls sobre l’àmbit social consulta la següent informació de referència:

Integració Social i Sanitària

En el marc del Pla de Govern 2013-2016, mitjançant l’Acord GOV/120/2013, per crear el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials.
Posteriorment es va aprofundir en el model dissenyat i, mitjançant l’Acord GOV/28/2014, de 25 de febrer, es va crear el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) com a expressió de la voluntat del Govern d’anar un pas més enllà en la interacció entre els serveis sanitaris i socials i l’aposta per un model assistencial centrat en les persones.

En el Pla de Govern per a la XII legislatura, aprovat el 25 setembre de 2018, es fa palès la necessitat de desplegar una estratègia única d’atenció integrada social i sanitària a causa de les necessitats sanitàries i socials de la població, especialment per a aquelles persones que són grans o tenen necessitats complexes. Aquesta estratègia ha de promoure l’autonomia personal i facilitar la permanència en l’entorn habitual i la inclusió social d’aquestes persones. Per assolir aquest objectiu és necessari reforçar el valor de l’atenció integral i integrada a les persones i el valor de l’eficiència i la qualitat del model de provisió, tot promovent l’encaix dels serveis sanitaris i socials, la qual cosa determina la conveniència de redefinir el PIAISS, que se substitueix pel nou Pla d’atenció integrada social i sanitària (PAISS).

Per ampliar informació es pot accedir al següent enllaç:

Atenció integrada social i sanitària

II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021 – 2024

El Departament impulsa el II Pla estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-24 com a marc de referència per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) durant els pròxims quatre anys, amb l’objectiu de donar resposta als reptes sociodemogràfics que l’actual estat de benestar ha d’afrontar:

 • Les desigualtats socials
 • La feminització del risc de pobresa o exclusió
 • L’increment de l’envelliment
 • El sobreenvelliment i la discapacitat
 • La diversificació de la societat catalana i de les llars que la componen

Per ampliar informació es pot accedir als següents enllaços:

Serveis assistencials transfronterers

Estructura dels Sistema Català de Serveis Socials

D’acord amb la Llei 12/2007 de Serveis Socials, el Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) constitueix el conjunt de recursos, prestacions de serveis, tecnològiques i econòmiques i dels programes, equipaments i activitats de prevenció, atenció i promoció social. Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i privada de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d’altres administracions. Tots aquests serveis configuren la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Els serveis socials bàsics (SSB) s’organitzen territorialment en àrees bàsiques de serveis socials (105 ABSS) sobre les comarques o sobre una població mínima de 20.000 habitants i són el primer nivell d’atenció de l’SCSS i la garantia de proximitat màxima a les persones usuàries, en la mesura que es presten en l’àrea territorial més propera a la ciutadania. El col·lectiu de professionals que l’integren, informen, orienten, fan diagnòstics i valoracions, prescriuen prestacions, detecten situacions de risc per actuar de manera preventiva i porten a terme projectes comunitaris per a la integració social de les persones i els col·lectius en risc.

Els serveis socials especialitzats s’organitzen atenent la tipologia per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició d’uns recursos determinats.

Per altra banda existeix el Tercer Sector Social, que és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre, mutualistes o prestadores de serveis, que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. A Catalunya aplega més de 7.500 entitats no lucratives que actuen en el camp social i presta serveis a més d’un milió de persones.

Per ampliar informació es pot accedir als següents enllaços:

Serveis socials

Salut mental

Tercer sector social

Mapa de Tendències TIC i Social

El projecte Mapa de Tendències TIC i Social respon a la funció d’observatori de la Fundació TIC Salut Social. Té com a objectiu determinar les necessitats i el punt de maduració de les TIC al Sistema Català de Serveis Socials.

Pots ampliar més informació sobre la funció d’observatori de la Fundació TIC Salut Social a l’apartat corresponent:

Mapa de Tendències

 

Consulta el darrer informe “Estat de la digitalització de les àrees bàsiques de serveis socials” amb el recull de resultats de l’any 2021.

 

Estat de la digitalització de les àrees bàsiques de serveis socials

3533.6 Kb