Resolució convocatòria SLT-227-23

Núm. de Registre de la convocatòria SLT-227-23

Resolució de 25 de juny de 2023, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-227-23 per a la provisió tres llocs de treball de Tècnic/a base funcional de processos de transformació digital en salut, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC:

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió tres llocs de treball de Tècnic/a base funcional de processos de transformació digital en salut, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudiquen dos dels llocs de treball convocats, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Daniel Martinez Castela amb DNI XX3338XXA i a Marc Gómez Freixa DNI XX6496XXB a qui es notificarà l’adjudicació, quedant deserta la 3a plaça de la convocatòria.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

  • Resolució convocatòria SLT-227-23