Convocatòria SLT-184-23: Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades - Base 2 (Oferta tancada)

RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA

Resolució de 27 d’abril de 2023, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-184-23 per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

RESOLC:

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudiquen els llocs de treball convocats, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Ma Arantzazu Gabás Casanovas amb DNI XX9801XXM i a Maria Esteban Pagán XX9230XXL a qui es notificarà l’adjudicació.

 

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció


Persones convocades a entrevista

A través del present document, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, són convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT184-23, relativa al lloc de treball de Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base 2:

INICIALS NOM I COGNOM DNI ANONIMITZAT
MEP XX9230XXL
AGC XX9801XXM
SSO XX—-XX-
AMP XX9201XXJ
VGC XX1402XXL

 

 • Convocatòria de concurs públic per a la provisió de dos llocs de treball de Tècnic/ca Base 2 de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades, per a donar suport a la Fundació TIC Salut Social dins l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de la Fundació.
 • Les tasques a desenvolupar seran les de gestionar diversos procediments que requereixen actuacions en aquesta matèria i que duu a terme l’Oficina, col·laborant en les tasques que li siguin encomanades, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.
 • El període de rebudes de candidatures s’obre amb la publicació d’aquest anunci i finalitza el dia 16 de abril de 2023, inclòs.

 

Condicions específiques

 • Codi: SLT184-23
 • Lloc de treball : Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base 2
 • Número de places: 2
 • Retribució bruta anual: 33.183,11€ – 38.534,15€
 • Localitat: Barcelona
 • Jornada:  jornada complerta
 • Incorporació laboral: immediata
 • Tipus de contracte: Temporal de substitució per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció, per a la seva cobertura definitiva.

Funcions específiques dels llocs de treball:

 • Elaborar, gestionar el procediment  de l’Oficina, i la documentació derivada dels processos.
 • Elaborar informes de caràcter tècnic en relació amb les competències de l’Oficina.
 • Preparar la documentació objecte d’auditories internes i/o externes a les entitats adherides
 • Analitzar dictàmens i informes en matèria de protecció de dades, emesos per les Autoritats de Protecció de Dades, o d’altres entitats i adaptar l’actuació i la documentació de TICSALUT a les novetats o interpretacions que es plantegin en els esmentats dictàmens i informes.
 • Donar suport en l’àmbit de protecció de dades a les diferents entitats adherides al DPD mitjançant la posada a disposició de models, recomanacions, informar dels passos a seguir i revisar els informes i protocols que elaborin.
 • Gestionar les eines informàtiques relacionades amb la protecció de dades.
 • Gestionar la implementació i el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació i transparència a les entitats adherides.
 • Preparar els expedients i en el seu cas la resolució de consultes en l’àmbit de protecció de dades.
 • Donar suport al Responsable del servei en les tasques de registre, logístiques, de règim intern i les relatives a incidències informàtiques.
 • Participar en altres tasques de naturalesa similar que es puguin requerir.

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Titulació acadèmica de grau universitari o llicenciatura, preferentment en dret.
 • Nivell C1 de llengua catalana.

Altres aspectes a valorar:

 • Domini de l’ofimàtica.
 • Postgrau, màster, curs d’especialització o experiència en protecció de dades.
 • Experiència en el sistema públic de salut.
 • Nivell mitjà o superior ACTIC.
 • Nivell B2 o superior de llengua anglesa i/o llengua francesa
 • Nivell C2 de llengua catalana.
 • Habilitats personals:
  • Organització i responsabilitat.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de síntesis de coneixement.
  • Capacitat d’expressió oral i escrita.
  • Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.
 • Competències corresponents al lloc de treball
  • Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

 

Forma d’ocupació del lloc:

Contracte de substitució fins a convocatòria de plaça

 

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf, fins al dia 16 de abril de 2023.

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: codi SLT-184-23

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates seran convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

La convocatòria també es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salut. https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat  i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

D’acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l’oferta o de l’òrgan competent de recursos humans de l’òrgan anunciant.