Anunci de convocatòria de concurs públic per a la provisió quatre llocs de treball

Resolució de 14 de setembre de 2023, per la qual es fa públic el resultat acordat per
l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-448-23 per a la provisió de 4 llocs de
treball de tècnics/ques base per projectes europeus d'innovació en salut, per donar suport
a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC:
Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre
la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan
Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió de 4 llocs de treball de
Tècnics/ques base per projectes europeus d'innovació en salut, per donar suport a la
Fundació TIC Salut Social.
Un cop dutes a terme les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudiquen
els llocs de treball convocats, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la
convocatòria, a:

Berta Llebot Casajuana DNI XX0916XXA

Júlia Aznar Roig DNI XX9987XXC

Ainhoa Xia Fernandez Larrosa DNI XX5735XXT

Pau Miquel Gallinat Muñoz DNI XX6990XXM

 

A qui es notificarà l’adjudicació.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

 


 

Núm. registre de la convocatòria: SLT448-23

De 19 de juliol de 2023, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de quatre llocs de treball de Tècnic/a base per projectes europeus d’innovació en salut, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació:

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

 • Núm. de registre de la convocatòria: SLT448-23
 • Codi:  Tècnic/a base per projectes europeus d’innovació en salut
 • Lloc de treball : Tècnic/a base per projectes europeus d’innovació en salut
 • Núm. de places : 4
 • Grup professional i nivell : Tècnic/a base 1
 • Retribució bruta anual: 27.830,99€
 • Localitat: Barcelona
 • Jornada:  jornada complerta
 • Incorporació laboral: Immediata
 • Tipus de contracte: Temporal de durada determinada vinculat a programes finançats amb fons europeus.

 

Funcions específiques del lloc de treball:

 • Donar suport en la gestió de projectes europeus
 • Coordinació dels equips de treball que participen en l’execució dels projectes
 • Participació en la gestió de paquets de treball
 • Control de l’assoliment de fites, detecció de riscos i desviacions dels projectes
 • Donar suport en la preparació de continguts i materials lliurables.
 • Gestió i desenvolupament de projectes d’innovació en el camp de la Intel·ligència Artificial aplicada a l’àmbit de la Salut.
 • Coordinació dels equips de treball que participen en l’execució dels projectes
 • Participació en reunions de treball i realització de les actes corresponents
 • Realització de documentació especialitzada i presentacions: informes d’estat de l’art, guies tècniques, informes associats als projectes, memòries d’activitat, presentacions, etc.
 • Aplicació de mètodes computacionals per al processament i anàlisi de dades de l’àmbit de la salut: anàlisi estadística, mineria de dades, tècniques d'aprenentatge automàtic i visualització de dades.
 • Capacitat d’identificar les necessitats i requeriments funcionals en projectes i processos estratègics del SISCAT i projectes d’àmbit europeu.
 • Suport tècnic en el procés de validació de criteris de certificació de solucions mòbils
 • Analitzar funcionalment les necessitats/oportunitats de millora identificades i participar en la definició de solucions digitals que les suportin.
 • Donar suport a la realització de dinàmiques de treball grupals.
 • Donar suport a les accions de comunicació i divulgació, a través de la participació en congressos, redacció de noticies i articles, etc.

 

Requisits de participació:

 • Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
  • Titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Bioinformàtica, Enginyeria Biomèdica, Industrial i Economia
  • Nivell C1 de llengua catalana.
  • Nivell B2 Anglès.

 

Aspectes a valorar:

 • Nivell C1 Anglès.
 • Coneixement de francès (B1 o superior).
 • Coneixements d’alemany (B2)
 • Experiència en el desenvolupament de projectes de recerca en hospitals.
 • Coneixement de dispositius i productes sanitaris
 • Coneixements de programació amb Python, Matlab i R
 • Coneixement del sector sanitari públic i experiència en àmbits diversos (hospital, recerca i altres organismes).
 • Experiència en la redacció d’articles científics.
 • Formació i/o experiència específica en tècniques de Deep Learning
 • Formació i/o experiència específica en creació de dades sintètiques mitjançant tècniques d’Intel·ligència Artificial
 • Habilitats personals
  • Organització i responsabilitat.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de síntesis de coneixement.
  • Capacitat d'expressió oral i escrita.
  • Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.
  • Competències corresponents al lloc de treball
  • Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

 

Forma d’ocupació del lloc:

 • Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

 

Procés de selecció:

 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Participació:

 • Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 31 de juliol de 2023, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat .
 •  
 • A l'assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT448-23

 

 • La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

 

 • Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o document equivalent de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

 • De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.
 • Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
 • Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
 • Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

 

Resolució de 14 de setembre de 2023, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-448-23

 • SLT448-23