Resolució de convocatòria SLT 451-23

Resolució de 26 de setembre de 2023, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-451-23 per a la provisió d’un lloc de treball de Responsable de Transformació Digital, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

RESOLC:

 

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Responsable de Transformació Digital, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

Un cop dutes a terme les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a:

 

 • Cristina Bustillo Alonso DNI XX9824XXH

 

A qui es notificarà l’adjudicació.

 

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

 


 

Núm. registre de la convocatòria: SLT451-23

De 25 de juliol de 2023, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Responsable de Transformació Digital, per a donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

 • Núm. de registre de la convocatòria: SLT451-23
 • Codi: Responsable de Transformació Digital
 • Lloc de treball : Responsable de Transformació Digital
 • Núm. de places : 1
 • Grup professional i nivell : Grup 1 nivell 1
 • Retribució bruta anual: 59.942,61 €
 • Localitat: Barcelona
 • Jornada: Completa
 • Incorporació laboral: Immediata
 • Tipus de contracte: Temporal

 

Funcions específiques dels llocs de treball:

 • El candidat o la candidata donarà suport als diferents projectes en l'àmbit de la transformació digital de l'àmbit de salut i social, especialment en l’àmbit de l’atenció personalitzada aportant la visió assistencial i de gestió sanitària i social:
  • - Disseny de les estratègies i metodologies 
  • - Suport a  la definició funcional i a la implementació de solucions
  • - Relacions amb proveïdors sanitaris
 • Es precisa incorporar un perfil professional amb coneixement i experiència en l’aplicació del Model d’Atenció Centrada en la Persona en el sector salut i social que lideri l’activitat d’aquest àmbit. Més concretament, les tasques a desenvolupar són:
  • - Planificació anual de les activitats i projectes, serveis, pressupost i objectius.
  • - Gestió dels  equips tècnics de treball i dels seus projectes i serveis relacionats.
  • - Participació activa i operativa amb rol tècnic en projectes i serveis de l’àmbit:
  • - Identificar, avaluar i gestionar els riscos dels projectes.
  • - Gestionar els canvis de requeriments i les estimacions en els esforços.
  • - Generar i validar continguts i lliurables.
  • - Impartir formació, realitzar ponències a congressos, tallers, etc.
  • - Elaboració de propostes de serveis i projectes.
  • - Suport en l’organització d’esdeveniments (en col·laboració amb altres àrees).
  • - Participació en grups d’experts i associacions relacionades amb l’atenció personalitzada.
  • - Gestió de les relacions externes amb altres organitzacions en l’àmbit.

 

Requisits de participació:

 • Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
  • - Grau en Ciències de la Salut
  • - Experiència en creació de productes digitals i en l'àmbit de la implantació de solucions de medicina digital.
  • - Ampli coneixement de l'ecosistema de salut a Catalunya i sector públic.
  • - Català i castellà equivalent a nivell C1.
  • - Nivell d'anglès equivalent a B2

 

Aspectes a valorar:

 • Estudis d’Enginyeria de les TIC o similars
 • Formació i experiència en Disseny de Serveis/ Comunicació amb metodologies de HCI (Human Computer Interaction) i DCU (Disseny Centrat en l’Usuari).
 • Doctorat i/o màster en algun dels tres àmbits multidisciplinaris: Ciències de la Salut, Enginyeria de les TIC i  Disseny de Serveis/ Comunicació.
 • Experiència en processos de transformació digital, gestió del canvi, disseny sistèmic  (phygital),  estratègia de producte digital incloent els pilots, llançament i escalat de solucions.
 • Experiència en metodologies Agile, Lean Health Care, Design Thinking i Lean Start-up, i tècniques de Disseny Participatiu, Co-creació i Data-Driven Design.
 • Coneixements i experiència en Experiència del Pacient i Atenció Personalitzada
 • Capacitat de lideratge, gestió i coordinació d’equips multidisciplinaris de producte segons les metodologies àgils.
 • Autonomia, iniciativa i proactivitat.
 • Treball en equip.
 • Orientació a resultats.
 • Flexibilitat i capacitat d’adaptació al canvi.
 • Capacitat de comunicació.
 • Experiència en el disseny de programes de formació i com a docent en entorns professionals i universitaris.
 • Experiència com a ponent en conferències i congressos especialitzats en Experiència de Pacient i transformació digital.

 

Experiència:

 • Mínim 8 anys en la realització de projectes en l’àmbit de les TIC, de transformació digital i disseny de serveis, tenint en compte:
  • - Mínim 4 anys d’experiència en la gestió d’equips.
  • - Mínim 4 anys d’experiència en posicions tècniques: gestor, analista o similar.
 • Experiència prèvia en projectes en el sector salut.

 

Forma d’ocupació del lloc:

 • Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

 

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Participació:

 • Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 4 de d’agost de 2023, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat.
 • A l'assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT451-23

 

 • La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.
 • Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o document equivalent de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

 • De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.
 • Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
 • Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
 • Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

 

 • SLT451-23