Convocatòria SLT 454-22: Tècnic/a base en l’Àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies (Oferta tancada)

Núm. registre de la convocatòria: SLT 454-22

 

De 25 de novembre de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de dos llocs de treball de Tècnic/a base en l’Àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria:

Codi:  Tècnic/a base en l’Àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies

Lloc de treball : Tècnic/a base en l’Àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies

Núm. de places : 2

Grup professional i nivell : Tècnic/a base 1 del conveni Col·lectiu de la Fundació TIC Salut

Retribució bruta anual: 27.152,19 €  – 32.372,72 €

Localitat: Barcelona

Jornada:  jornada complerta

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: Temporal

 

Funcions específiques del lloc de treball:

 • Donar suport al equip d’interoperabilitat de la Fundació en:
  • Conducció de grups de treball.
  • Creació d’estàndards.
  • Creació de catàlegs.
  • Elaboració dels marcs d’interoperabilitat en el sector sanitari.
  • Definició de requeriments funcionals.
  • Definició de processos clínics amb interoperabilitat.
 • Col·laborar en manteniment de catàlegs.
 • Donar suport a les accions de comunicació i divulgació de l’activitat.

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Títol universitari grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.
 • Nivell C1 Català.
 • Nivell B2 Anglès.

Aspectes a valorar:

 • Coneixements de tractament de dades.
 • Coneixements de interoperabilitat.
 • Coneixement del sector sanitari a Catalunya.
 • Habilitats personals
  • Organització i responsabilitat.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de síntesis de coneixement.
  • Capacitat d’expressió oral i escrita.
  • Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.
 • Competències corresponents al lloc de treball
  • Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

Forma d’ocupació del lloc:

Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

 

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 13 de gener de 2023, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT 454-22

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat