Sobre regular identificacions electròniques de les administracions públiques

Autor: TIC Salut Social   /  17.12.2019

Amb data 5 de novembre de 2019, s’ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Aquest 'Real Decreto-Ley' té per objecte establir per part de l’Estat mesures urgents relatives a la documentació nacional d'identitat; a la identificació electrònica davant les administracions públiques; a les dades que obren en poder de les administracions públiques; a la contractació pública i al sector de les telecomunicacions.   MODIFICACIÓ DE LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. En relació a la firma electrònica, s’estableix que els interessats podran identificar-se davant les Administracions públiques amb sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema, que les Administracions considerin vàlid en els termes i condicions que s'estableixi, sempre que comptin amb un registre previ com a usuari que permeti garantir la seva identitat, prèvia autorització per part de la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Així mateix, s'estableix l'obligatorietat que els recursos tècnics necessaris per a la recollida, emmagatzematge, tractament i gestió d'aquests sistemes estiguin situats en territori de la Unió Europea, i en cas de tractar-se de categories especials de dades a què es refereix l'article 9 del Reglament general de protecció de dades, en territori espanyol.   MODIFICACIÓ DE LA LLEI 40/2015, D'1 D'OCTUBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC S’estableix que els sistemes d'informació i comunicacions per a la recollida, emmagatzematge, processament i gestió del cens electoral, els padrons municipals d'habitants i altres registres de població, dades fiscals relacionats amb tributs propis o cedits i dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així com els corresponents tractaments de dades personals, hauran d'ubicar i prestar dins el territori de la Unió Europea. Així mateix, exceptuant casos previstos legalment, s’estableix que quan l'Administració pública cessionària de dades pretengui el tractament ulterior dels mateixos per a una finalitat que estimi compatible amb la finalitat inicial, ha de comunicar prèviament a l'Administració pública cedent a l'efecte que aquesta pugui comprovar aquesta compatibilitat. L'Administració pública cedent podrà, en el termini de deu dies oposar-se motivadament. En tant que l'Administració Pública cedent no comuniqui la seva decisió a la cessionària aquesta no podrà emprar les dades per a la nova finalitat pretesa.   MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC S’estableix que en aquells contractes l'execució requereixi de la cessió de dades per part d'entitats del sector públic al contractista, l'òrgan de contractació en tot cas haurà d'especificar en l'expedient de contractació quina serà la finalitat del tractament de les dades que hagin de ser cedits En aquest sentit, els plecs han d'esmentar expressament l'obligació del futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Sense perjudici del que estableix l'article 28.2 del Reglament general de protecció de dades, en aquells contractes l'execució dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, addicionalment en els plecs es farà constar: a) La finalitat per a la qual es cediran aquestes dades. b) L'obligació del futur contractista de sotmetre en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202. c) L'obligació de l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la que posi de manifest on van a estar ubicats els servidors i des d'on es van a prestar els serveis associats als mateixos. d) L'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada a la declaració a què es refereix la lletra c) anterior. e) L'obligació dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a els que es vagi a encomanar la seva realització. Finalment, el 'Real Decreto-Ley' inclou un règim transitori en relació amb les diverses modificacions introduïdes. Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut o consultar el lloc web. També podeu trucar al 93 553 26 42 entre 9:00 i 14:00 h.
  • Nou 'Real Decreto-Ley' publicat al BOE de 31 d'octubre