L’Oficina del DPD impulsa noves formacions online sobre protecció de dades

El passat dilluns dia 15 de novembre de 2021 va tenir lloc l’inici de la 1ª edició del curs de formació online en matèria de Protecció de dades personals organitzat per l’Oficina del DPD de Salut.

La formació s’ha adreçat als treballadors i col·laboradors de les entitats adherides a l’Oficina del DPD de Salut i que realitzen algun tipus de tractament de dades personals. El curs està estructurat en dos blocs temàtics: Introducció a conceptes bàsics del dret enfocat a protecció de dades; i Drets i sistemes de garanties.

El primer tema gira entorn a les disposicions que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

El segon tema permet conèixer tots els drets que l’RGPD reconeix a les persones interessades en relació amb el tractament de les seves dades, el sistema de garanties previst al RGPD  i el paper preponderant que s’atorga a les autoritats de control per supervisar l’aplicació del mateix.

Els planteja una metodologia on l’alumne disposa de materials d’aprenentatge digitals i multimèdia per estudiar i treballar de manera autònoma i flexible tots els continguts. També disposen d’un fòrum de debat per plantejar dubtes i comentar qüestions relacionades amb el temari plantejat on la figura del Dinamitzador atén i modera tota la participació encoratjant  als estudiants a participar-hi activament. Un cop estudiats els materials, es realitza una avaluació de coneixements adquirits.

D’aquesta manera els estudiants poden conèixer més detalls sobre la normativa de protecció de dades aplicades a casos d’ús concrets de les seves activitats professionals quotidianes.

L’edició vigent del curs compta amb una participació superior a 175 estudiants. L’Oficina del DPD de Salut té previst organitzar noves edicions de la formació a partir de febrer del 2022 i on es tractaran temes com deures i obligacions de les entitats o principis ètics en la utilització de dades per a recerca.