Transparency

 • A public organization

  According to the Llei 19/2014 [19/2014 Legal Prescription], form December 29th realted to openness, public information access and fair governance the TIC Salut Social Foundation offers the following information.

   

  Want more information?

  In accordance with Law 19/2014, of 29 December, on transparency, access to public information and good governance, any citizen can request institutional, economic or statistical information from a public body. To request information from the Fundació Tic Salut that you have not been able to obtain through this Transparency Portal, you can do so through the channel enabled for this purpose by the Generalitat de Catalunya: Request public information

 • Internal System of Alerts

  The Internal System of Alerts of the Generalitat de Catalunya’s Administration focusing on the Infractions’ Policies According to Public Integrity area is the mechanism established by the Government of Catalonia to communicate to the same Administration possible regulatory infringements or breaches of the integrity allegedly committed by its bodies or by the persons serving it.

  The central element of the system is the internal alert channel, designed safely and with a guarantee of anonymity and confidentiality, for people reporting irregular actions in the employment or professional context of the Administration of the Generalitat. It also provides for the protection of alerters and the procedure for managing alerts and becomes a new component of the Catalan Government’s public integrity system.

  The internal alert channel is the ordinary way of alerting irregular events and actions in the context of work or professional activity of the Government of Catalonia. It allows you to present alerts anonymously and is accessible in the Public Integrity section of the Public Administration website.

  Access to the Government of Catalonia’s internal alert channel

Institutional organization and administrative structure

 • Statutes

  Latest Statutes of the TIC Salut Social Foundation

  Last update: 2022/04/26 - 10:31 h

 • Mission and vision

  Driving innovation

  Last update: 22/04/2021 0:00h

 • Organization chart 2023

  Last update: 26/09/2023 0:00h

 • Board of Trustees

  Patronat

  Last update: 22/04/2021 0:00h

 • Constitution Agreements

  Check the document

  Last update: 22/04/2021 0:00h

 • Director profile and professional career

  Last update: 2023/09/29 - 10:31 h

 • Director's agenda

  Meetings held by the Director during the last month

  Last update: 2022/11/15 - 13:20 h

Strategy and activities

HR management

 • Selection processes and job market

 • Legal labour framework agreement and Work places list

Economic, accounting and budgeting management

Budgets and Execution

 • Budget extension to 2021

  Last update: 2022/07/17 - 9:08 h

 • Budget's settlement

 • Budget's settlement

 • Annual accounts 2021

  No hi ha informació susceptible de publicació.

  Last update: 2022/07/17 - 9:01 h

 • Annual accounts 2020

  Last update: 01/09/2021 9:00h

 • Annual accounts 2019

  Last update: 01/09/2021 9:00h

 • Annual accounts 2018

  Last updated: 01/09/2021 9:00h

 • Retribution of Generalitat de Catalunya's Departments manager staff, 2021

  Last updated: 01/04/2021 0:00h

Public procurement

Collaboration agreements

Activity Treatment Record

 • Fundació TIC Salut Social - Human Resources management

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, dades econòmiques i financeres.

  • Purpose:

   Gestionar el personal adscrit a la Fundació TIC Salut Social

  • Interested Categories:

   Empleats, demandants d’ocupació, càrrecs públics, estudiants, representants legals

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Entitats asseguradores, organismes de la Seguretat Social, organitzacions o persones relacionades directament amb el responsable, entitats sanitàries, entitats asseguradores, bancs i caixes d’estalvi i caixes rurals

  • Categories in charge of treatment:

   Serveis informàtics, serveis d’assessorament legal, activitats formatives, prestació ordinària de serveis i serveis de revisions mèdiques

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Execució d’un contracte en què l’interessat és part i Compliment d’una obligació legal: Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Conservation period: 10 o més anys

 • Fundació TIC Salut Social - Training and focus groups activities

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, imatges.

  • Purpose:

   Gestionar la inscripció i avaluació de sessions formatives, informatives i de grups de treball propis de la Fundació Ticsalut, així com d’altres activitats relacionades amb la seva organització. Gestió de les autoritzacions i de la captació i difusió d’imatges i/o veu dels interessats per a finalitat promocional de la Fundació

  • Interested Categories:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, estudiants, proveïdors, associats o membres, persones de contacte.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories in charge of treatment:

   Activitats formatives i serveis informàtics

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Consentiment de l’interessat.

  • Conservation period: No s'ha definit

 • Fundació TIC Salut Social - Communications ans institutional management record

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu i dades professionals

  • Purpose:

   Comunicar informació relativa a la Fundació Tic Salut Social, com convocatòries d’actes públics,noticies, jornades, cursos o altres activitats que organitza o en les que participa, així com gestionar i mantenir les relacions institucionals i protocol·làries de la Fundació Ticsalut Social

  • Interested Categories:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, estudiants, proveïdors, associats o membres, persones de contacte.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories in charge of treatment:

   Serveis informàtics

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Consentiment de l’interessat, missió realitzada en interès públic.

  • Conservation period: No s'ha definit

 • Fundació TIC Salut Social - Health DPO's data protection managers record

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació professionals

  • Purpose:

   Mantenir una llista actualitzada de Coordinadors de Protecció de dades i el seu històric. Mantenir comunicaciones relacionades amb l’exercici de les seves funcions (com a punt de contacte i comunicació sobre expedients, activitats de formació i divulgatives)

  • Interested Categories:

   Empleats i càrrecs públics

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Execució d’un contracte en què l’interessat és part. Missió realitzada en interès públic.

  • Conservation period: No s'ha definit

 • Fundació TIC Salut Social - Q&Q and DPO's rights

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (afiliació sindical, salut mèdica o mental, vida sexual, dades biomètriques, discapacitats físiques o intel·lectuals), característiques personals, circumstàncies socials i dades acadèmiques i professionals.

  • Purpose:

   Tramitar les consultes, queixes i sol·licituds relacionades amb la Protecció de Dades Personals que es plantegen a la Oficina del Delegat de Protecció de Dades, així com atendre les sol·licituds per exercir els drets que atorga el Reglament general de protecció de dades i la LOPDGDD

  • Interested Categories:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, representants legals, proveïdors, persones de contacte i sol·licitants.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Compliment d’una obligació legal (art. 38.4 del Reglament UE 2016/679).

  • Conservation period: D'1 a 5 anys

 • Fundació TIC Salut Social - Fundació TIC Salut Social

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació professionals i dades acadèmiques i professionals

  • Purpose:

   Gestionar les candidatures presentades d’acord a les convocatòries de beques i premis publicats per la Fundació Tic Salut

  • Interested Categories:

   Càrrec públics i sol·licitants.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria i entitats sanitàries

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Execució d’un contracte en què l’interessat és part. Missió realitzada en interès públic.

  • Conservation period: De 5 a 10 anys

 • Fundació TIC Salut Social - Rights supervision and inspection files record

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental i discapacitats físiques o intel·lectuals), característiques personals i circumstàncies socials.

  • Purpose:

   Gestió dels expedients de tutela de drets, d’inspecció i sancionadors que tramita el DPD d’ofici, a instància de part o que tramita l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  • Interested Categories:

   Ciutadans i residents i representants legals.

  • Categories Vulnerables:

   Menors de 16 anys, víctimes de violència de gènere i pacients.

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria i entitats sanitàries

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Compliment d’una obligació legal (Reglament (UE) 2016/679; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i; Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica).

  • Conservation period: De 5 a 10 anys

 • Fundació TIC Salut Social - Informations rights

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental), característiques personals i detalls d’ocupació professionals.

  • Purpose:

   Atendre les sol·licituds per exercir els drets d’autodeterminació informativa que atorga el Reglament general de protecció de dades i la LOPDGDD.

  • Interested Categories:

   Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, representants legals, proveïdors i persones de contacte.

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Compliment d’una obligació legal (arts. 15 a 22 del Reglament UE 2016/679).

  • Conservation period: D'1 a 5 anys

 • Fundació TIC Salut Social - Transparency and contact point

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu

  • Purpose:

   Atendre les sol·licituds i consultes que es plantegin davant TIC SALUT, així com registrar i tramitar les peticions d’accés a la informació pública a l’empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  • Interested Categories:

   Ciutadans i residents

  • Categories Vulnerables:

   Pacients

  • Categories Cecionaris:

   Administracions públiques amb competència en la matèria.

  • Categories in charge of treatment:

   Serveis informàtics

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Compliment d’una obligació legal (arts. 26 a 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Missió realitzada en interès públic.

  • Conservation period: De 5 a 10 anys

 • Fundació TIC Salut Social - Queries and reports

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu

  • Purpose:

   Gestió de les consultes, enquestes, estudis i altres processos participatius, realitzades des de la Fundació Tic Salut a fi de promoure un coneixement més gran i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut i social.

  • Interested Categories:

   Ciutadans i residents

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Missió realitzada en interès públic

  • Conservation period: No s'ha definit

 • Fundació TIC Salut Social - Projects

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental), característiques personals i detalls d’ocupació professionals.

  • Purpose:

   Gestió dels projectes de la Fundació Tic Salut

  • Interested Categories:

   Ciutadans i residents

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   No s’observen

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Contracte o Missió realitzada en interès públic

  • Conservation period: Termini de conservació necessari per l'execució del projecte i es mantindrà durant els terminis de prescripció de les eventuals responsabilitats civils i penals

 • Fundació TIC Salut Social - SNOMED CT

  • Categories Data:

   Dades de caràcter identificatiu i dades professionals

  • Purpose:

   Gestió de la sub-llicèmcia i descàrrega de l’extensió catalana de SNOMED CT.

  • Interested Categories:

   Càrrecs públics, estudiants, representants legals

  • Categories Vulnerables:

   No aplica

  • Categories Cecionaris:

   Administracions Públiques títulars de la llicència d’SNOMED

  • Categories in charge of treatment:

   No s’observen

  • Applicable Security Measures:

   Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

  • Legal base:

   Missió realitzada en interès públic per persones jurídiques i execució d’un contracte en cas de persones físiques.

  • Conservation period: Termini de conservació necessari per la obtenir la finalitat indicada i es mantindrà durant els terminis de prescripció de les eventuals responsabilitats civils i penals