Subscribe and receive news and updates

TICSS newsletter

mConnecta

OBJECTIUS

  • mConnecta is the digital tool that contributes to improving the quality of healthcare services by enhancing the digital non-face-to-face care model.It enables data from medical devices and mobile applications (APPS) to be used in follow-up care processes in a secure way.

01. Digital tool for healthcare services

Healthcare professionals can instruct the patient on the use of medical devices and APPS that collect information from these devices in real time, standardize it, and display it to both the professional and the patient based on their needs. In this way, mConnecta enables continuous, real-time monitoring that avoids unnecessary patient travel and allows care to be tailored to their characteristics.

Professionals from different lines of care obtain a 360º view of the patient, with a coordinated, transparent and traceable follow-up throughout the care process.

02. Utilització de mConnecta per part de les entitats proveïdores

La utilització de la plataforma mConnecta per part de les entitats que formen part del SISCAT, implica completar un procés anomenat procés d’adhesió. Aquest procés consisteix en realitzar un seguit d’activitats de caire tecnològic, funcional i de gestió del canvi per tal de preparar i assegurar la correcta integració de mConnecta com a eina digital de suport als processos assistencials de l’entitat.

L’oficina de suport de mConnecta proporciona el suport necessari per a la realització del procés d’adhesió a les entitats interessades, que poden mostrar el seu interès a través del següent formulari.

Per a l’adhesió de l’entitat a mConnecta, des del punt de vista tecnològic cal dur a terme una sèrie d’actuacions que només serà necessari realitzar una única vegada.

Des del punt de vista funcional i de gestió del canvi caldrà establir un pla d’integració per a cadascun dels processos assistencials que es vulguin evolucionar.

Formulari interès

0 Kb

03. Processos assistencials digitals disponibles

Actualment la plataforma mConnecta disposa dels següents processos disponibles per a la seva integració i utilització:

 

  • Seguiment de pacients de cirurgia major ambulatòria de varius

I s’està treballant en els següents:

 

  • Seguiment de pacients amb diagnòstic de trastorn bipolar
  • Seguiment de pacients amb diabetis
  • Seguiment del dolor de pacients post-intervenció

El disseny dels nous processos assistencials es realitza d’una manera col·laborativa entre diferents actors del SISCAT amb orientació 360º que contempla la visió del professional, la visió del ciutadà i la visió del sistema.

 

 

Docs de referencia processos assistencials

0 Kb

04. Integració de solucions mòbils del SISCAT

mConnecta permet, a través del marc d’interoperabilitat mConnecta, la normalització, estandarització i integració de dades proporcionades per aplicacions mòbils que han estat desenvolupades per les entitats que conformen part del SISCAT.

El marc d’interoperabilitat engloba:

 

  • La interoperabilitat semàntica: estableix l’ús dels estàndards que defineixen l’estructura i el format de la informació a transmetre (inclou la codificació específica).
  • La interoperabilitat tècnica: a través de missatges HL7 FHIR.

 

 

Pot trobar més informació en el document de Marc d’Interoperabilitat mConnecta

 

Marc d’interoperabilitat mConnecta

0 Kb