• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva (RGPD) introdueix la figura del Delegat/da de Protecció de Dades (DPD), que ha de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades.
  • La instrucció 1/2018 sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, estableix els criteris homogenis per a l’atribució transitòria de les funcions que li correspon desenvolupar al DPD, així com la necessària coordinació en el desenvolupament d’aquestes funcions.
  • La Fundació TICSALUT, entitat adscrita al Departament de Salut, per la seva configuració, finalitats i característiques, ha estat designada com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email