Marc d’interoperabilitat WiFIS v2.0.2

Fa més de 10 anys es va detectar la necessitat d’elaborar un pla que permetés als centres del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya) intercanviar informació de manera estandarditzada quan es volia dur a terme processos assistencials, com la derivació d’un pacient, entre centres que feien servir sistemes que funcionaven de manera diferent.

Va ser llavors quan l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) de la Fundació TIC Salut Social va iniciar al 2009 el projecte WiFIS (Work Flow per Institucions de Salut), que tenia com a objectiu desenvolupar un Marc d’Interoperabilitat per intercanviar informació de manera estandaritzada, normalitzant els processos i les comunicacions entre els sistemes d’informació d’entitats de salut del SISCAT, com centres d’atenció primària, o especialitzada o de salut mental.

Per a dur a terme la normalització de processos i comunicacions, s’han creat les Guies d’implementació on es defineixen les regles, models d’intercanvi d’informació, missatgeria i terminologies que hauran de ser utilitzades per poder realitzar aquesta normalització. Tots els centres que segueixin les guies d’implementació, i que per tant, implementin el marc d’interoperabilitat WiFIS, tindran la capacitat de connectar-se amb la plataforma d’interoperabilitat definida en el projecte iS3 per tal d’intercanviar informació amb els altres centres que incorporin el mateix protocol.

 

Els principals estàndards en els quals es basa el Marc d’Interoperabilitat WiFIS són la missatgeria HL7 V2.5 (amb algunes adopcions de la versió 2.7 i posteriors), i la terminologia SNOMED CT per a representar-ne el contingut.

HL7 V2.5 és el protocol per l’intercanvi de dades de salut més exitós arreu del món. Permet estructurar la informació a intercanviar en fitxers, en format XML, representant esdeveniments que es generen en el món real hospitalari, com per exemple, la derivació d’un pacient d’un centre cap a un altre centre.

Per altra banda, SNOMED CT és l’estàndard de terminologia clínica que utilitzen metges i altres proveïdors d’atenció sanitària per a l’intercanvi electrònic d’informació clínica de salut. És el més precís, de major amplitud i més important desenvolupat arreu del món.

Les guies d’implementació del projecte s’han definit en diferents dominis per tal de diferenciar els casos d’ús i tipus de missatgeria que estan involucrats en diferents processos, com per exemple, una derivació d’un pacient (Domini de Derivacions) d’una sol·licitud de prova en laboratori (Domini de Laboratori). Aquests dominis són:

 • Domini de Derivacions: conté les guies d’implementació que fan referència a les derivacions de pacients que es realitzen des d’una entitat de salut a una altra.  La Derivació és el principal procés d’un centre, la qual li permet demanar a algun altre centre algun tipus de prova concret. El domini inclou tot el que fa referència a gestionar les derivacions: crear-ne una de nova, cancel·lar-la, demanar una prova addicional i obtenir els resultats, així com la citació del pacient, ja sigui des del centre peticionari o del centre proveïdor. Aquest domini incorpora actualment les següents guies d’implementació:
  • Guia d’implementació de derivacions amb cita en realitzador.
  • Guia d’implementació de derivacions amb cita en peticionari.
  • Guia d’implementació de derivacions sense cita.
  • Guia d’implementació de derivacions de prestacions de producte intermedi.
 • Domini de Laboratori: conté la Guia d’implementació de Laboratori, on es defineixen els casos d’ús i missatgeria per integrar les gestions de sol·licitud de laboratori (determinacions analítiques, anatomia patològica i microbiologia) entre els sistemes d’informació d’entitats de salut i els laboratoris. Aquesta Guia d’Implementació de Laboratori inclou exclusivament el procés de sol·licitud de la prova de laboratori (així com cancel·lar-la, notificar la recepció de la mostra i obtenir els resultats d’aquesta), i s’exclou el mètode i procés de petició de l’ordre d’extracció de la mostra del pacient, ja que aquestes s’apliquen el domini funcional de Derivacions. En la Guia, s’han identificat sis circuits segons la quantitat de centres (dos o tres) que interaccionen en el procés d’una sol·licitud de laboratori i el rol desenvolupat pel centre (sol·licitant, extractor o realitzador).
 • Domini de Notificació Esdeveniments: conté la Guia d’implementació de notificacions d’esdeveniments que fa referència a diversos tipus notificacions que un centre considera necessari enviar a un altre centre, i que no implica el procés de derivació d’un pacient. Aquestes notificacions poden ser la notificació d’ingrés o alta a hospitalització o a urgències, informar o cancel·lar la pre-alta hospitalària o enviament de documents rellevants, entre d’altres. A continuació es descriuen els casos d’ús identificats per a la Notificació d’Esdeveniments:
  • notificació d’ingrés o alta a hospitalització o a urgències.
  • informar o cancel·lar la pre-alta hospitalària.
  • enviament de documents rellevants.
  • registre d’activitat per a professionals desplaçats (RAPD).
  • proposta de marcatge de PCC/MACA.
  • notificació RUMI (Registre Unificat de Maltractaments Infantils).
  • notificació VINCat (Vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya).
  • notificació MDO (Malalties de Declaració Obligatòria).
 • Domini de Justícia: conté la Guia d’implementació de Justícia que incorpora la definició de la missatgeria per enviar alertes a un jutjat provinents d’un centre de salut. L’alerta consisteix en un únic missatge que inclou informació del comunicat mèdic que el centre de salut vol fer arribar al jutjat corresponent. Aquesta informació inclou les dades del centre sanitari, dades del metge/essa de guàrdia, dades del/la pacient i el propi informe mèdic.

Descarregables

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email