Model d'Atenció No Presencial

 • Proporcionar una visió de guia amb els aspectes a tenir en compte per dur a terme iniciatives d’atenció no presencial digital.
 • Desenvolupar l’eina mConnecta com a solució digital facilitadora d’aquest tipus d’atenció en l’àmbit de salut.
 • Proporcionar recomanacions d’ús i continguts específics de suport als professionals.

01. Latitud: estratègia per al model d’atenció no presencial en clau d’innovació digital en salut

Latitud és el model de referència per a la implantació de solucions digitals en l’àmbit assistencial no presencial de salut, contempla els aspectes relatius als objectius generals a assolir, les principals característiques associades a l’adaptació dels processos assistencials i els àmbits legal, tecnològic, d’interoperabilitat i d’avaluació.

S’orienta a garantir l’equitat, qualitat i sostenibilitat dels serveis sanitaris, tant des de la perspectiva de la ciutadania com del sistema sanitari. Per tal d’assolir aquests objectius, el model incorpora com a pilars la centralitat en la persona i l’ús intensiu de les dades, i els aplica a través de la configuració de rutes assistencials dinàmiques. Contempla tant aspectes
de la salut, com els condicionants de la persona (socials, econòmics, competencials, de l’entorn, etc.), i els recursos assistencials disponibles, per tal de definir rutes assistencials
adaptades a les necessitats, i que permetin combinar l’atenció presencial i no presencial.

El model contempla tots els àmbits d’intervenció en salut inclosos a la cadena de valor assistencial: la promoció de la salut i la prevenció, el diagnòstic, el tractament i elseguiment de la malaltia.

02. La salut digital a Catalunya i el món: estat de l’art

La ràpida evolució de les tecnologies juntament amb la
disponibilitat i menor cost dels serveis de connectivitat, han permès evolucionar en el disseny de sistemes i models d’atenció cada vegada més adaptats a les necessitats de la persona i els seus condicionants personals, clínics i socials.

En aquest context, tots els països amb economies avançades estan incorporant estratègies i serveis d’atenció no presencial en els models de prestació sanitària. L’any 2018, el mercat en telemedicina i eSalut es va dimensionar en 38,3 milers de milions de dòlars, amb una taxa de creixement anual estimada del 19,2%, motiu pel qual es preveu un volum global de més de 130 milers de milions de dòlars per al 2025 segons l’informe Telemedicine Market Share Report | Global 2019-2025 Industry Data.

A Catalunya, les bases de la implantació de la Salut Digital es comencen a establir amb una primera definició del Model d’Atenció No Presencial (2013-2016). Més endavant, les iniciatives relacionades amb l’atenció no presencial a nivell sistèmic s’inclouen dins del Pla de Salut (2016-2020) i el Pla Director de Sistemes d’Informació del Departament de Salut.

A nivell d’implementació territorial, les entitats proveïdores del Sistema sanitari Integral
d’utilització pública de CATalunya (SISCAT) han impulsat solucions digitals específiques,
amb diferents nivells de desplegament entre les quals es destaquen principalment tres
iniciatives pel seu llarg recorregut i escalabilitat territorial:

 • L’eConsulta destaca per ser un projecte impulsat des del propi sistema sanitari i desplegat a la gran majoria de centres d’atenció primària i extensible a l’especialitzada.
 • El teleictus destaca per la capacitat de coordinació entre centres proveïdors del SISCAT.
 • La teledermatologia destaca per l’ús d’eines existents i la reducció en els desplaçaments per part de la població.

eConsulta

1145.3 Kb

Teleictus

767.8 Kb

Teledermatologia

602.7 Kb

A nivell internacional, els organismes multilaterals com ara les Nacions Unides, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o la Comissió Europea, presenten recomanacions en els seus plans estratègics amb l’objectiu de guiar els sistemes sanitaris en el moment de donar resposta als reptes del sector. Per exemple, l’OMS insta als seus estats membres a establir un conjunt de pràctiques relacionades amb la salut digital. En la presentació d’aquestes pràctiques, es reconeix el potencial de les tecnologies per donar suport als sistemes sanitaris en l’assoliment dels objectius de sostenibilitat, les possibilitats que ofereixen per generar canvis dels models d’atenció, i la necessitat d’assegurar que impliquin realment una millora.

Tal i com es presenta en el document “Anàlisi comparativa de models d’atenció no presencial en l’àmbit de la salut”, la major part dels països analitzats estan generant estratègies sanitàries molt enfocades a la digitalització i a nous models de relació amb la ciutadania, emmarcades en plans de salut digital.

Anàlisi de la salut digital al món

2265.4 Kb

Análisis de la salud digital en el mundo

3140.4 Kb

03. Estratègia per al model d’atenció no
presencial en clau d’innovació digital

Els sistemes de salut, tant a Europa com a altres països d’arreu del món, s’enfronten a reptes sanitaris, sociodemogràfics i noves demandes d’una ciutadania més apoderada i connectada. Arrel de la situació d’alerta sanitària decretada pel virus SARS-CoV-2, els sistemes sanitaris d’arreu del món s’han vist sotmesos a una pressió i una demanda sense precedents. En un període molt breu de temps s’han redefinit processos, reordenat recursos i reforçat diferents àrees i àmbits d’atenció.

Aquesta situació ha posat de manifest la importància d’un sistema sanitari de qualitat, públic i universal, que és possible gràcies tant a l’esforç i la dedicació dels seus professionals com als recursos i infraestructures necessàries per a la provisió de serveis a la  població. En aquest context, l’atenció no presencial es presenta com una eina imprescindible per garantir l’atenció sanitària a la ciutadania.

ESTRATÈGIA PEL COVID-19

Els sistemes sanitaris d’arreu del món s’han vist sotmesos a una pressió i una demanda sense precedents. En un període molt breu de temps s’han redefinit processos, reordenat recursos i reforçat diferents àrees i àmbits d’atenció.

L’estratègia d’atenció no presencial té per objectiu definir un marc comú per a la implementació d’eines digitals innovadores en el sector salut principalment orientades a la consecució dels següents objectius:

 

Model de referència

3256 Kb

04. Recomanacions d’ús dels canals
d’atenció no presencial

L’ús de canals d’atenció no presencial ha de permetre una atenció personalitzada i adaptada al context del ciutadà i dels recursos sanitaris disponibles. Amb l’objectiu de facilitar l’ús d’aquests canals, s’ha elaborat conjuntament amb l’àrea assistencial i l’àrea de sistemes d’informació del Servei Català de la Salut una sèrie de recomanacions en diferents àmbits orientades a diferents perfils i resumides en una sèrie de fitxes monogràfiques:

 

Continguts adreçats als professionals assistencials

 • Resum de l’ús dels canals d’atenció no presencial i principals aspectes a tenir en compte.
 • Descripció dels canals d’atenció telefònica, eConsulta i videoConsulta.
 • Principals aspectes legals per al compliment de la normativa sobre protecció i privacitat de les dades.
 • Bones pràctiques per la correcta realització de visites no presencials.

Continguts adreçats a les direccions dels centres:

 • Recomanacions organitzatives: aspectes relacionats a les activitats necessàries dins els centres per l’ús dels canals no presencials.
 • Principals aspectes legals per al compliment de la normativa sobre protecció i privacitat de les dades.
 • Llista de comprovació: resum d’aspectes a tenir en compte en l’ús dels canals d’atenció no presencial.
 • Bones pràctiques per la correcta realització de visites no presencials.

Recomanacions pels professionals sanitaris d’atenció primària

1181.2 Kb

Recomanacions per les direccions dels centres d’atenció primària

480 Kb

Recomanacions pels professionals sanitaris d’hospitals, sociosanitaris i salut mental i addiccions

1133.9 Kb

Recomanacions per les direccions dels centres hospitalaris, sociosanitaris i salut mental i addiccions

843 Kb

Les versions estan disponibles també en Castellà (Document ZIP)

4043.3 Kb