InterSocial

  • Definir el vocabulari controlat comú a utilitzar per interoperar informació dins els sistemes d’informació de l’atenció social i també entre salut i social.
  • Millorar la integració de les dades dels serveis socials de Catalunya.

01. Descripció

El projecte Intersocial es crea a partir de la necessitat de definir un vocabulari controlat a utilitzar per interoperar la informació dels Serveis Socials de Catalunya. Mitjançant aquest vocabulari, es pretén aconseguir una major integració de les dades dels diferents sistemes de gestió en l’àmbit de l’atenció social a Catalunya.

Des de l’inici del projecte, s’han codificat 251 conceptes a l’SNOMED CT distribuïts en: problemàtiques, respostes, factors i observacions.

En la primera fase del projecte, l’any 2016,  van obtenir-se com a resultats 131 problemàtiques organitzades en 10 categories (laborals, educatives, legals, i d’entorn entre altres) i 35 respostes en anglès, català i castellà.

La segona fase va ampliar la definició d’un vocabulari controlat comú per a estandarditzar les problemàtiques, els factors i els esdeveniments en l’àmbit de l’atenció social amb nous casos d’ús, inicialment amb infància i salut mental.

02. Metodologia

La metodologia utilitzada en el projecte es va basa inicialment en un primer anàlisi dels SI existents en l’àmbit de la gestió social a Catalunya. Es va analitzar també que no hi hagués un vocabulari internacional a utilitzar i que estigués consolidat i per tant es va fer un estat de l’art dels estàndards internacionals i finalment es va escollir l’SNOMED CT com a estàndard de representació.

A partir d’aquí, a la primera fase del projecte (2016), es comença a treballar amb el grup d’experts i expertes els vocabularis. Com l’àmbit social és molt ampli, es va definir un cas d’ús concret per garantir que a mida que l’Intersocial evoluciona arriba a la majoria d’àmbits dels serveis socials. A la primera fase es va treballar un cas d’ús centrat en cronicitat i final de vida. A la segona (2019 – 2020) es van treballar nous casos d’ús per infància i salut mental i a la tercera fase (2020 – 2021), es va treballar en infància i joventut i també en dependència.

El vocabulari s’estructura en quatre grans grups de conceptes: problemàtiques, respostes, factors i observacions. Actualment, es disposa de 251 conceptes codificats a l’estàndard de referència, SNOMED CT.

03. Dades del projecte

Servidor Terminològic Social

 

Coincidint amb l’inici de la tercera fase del projecte al setembre de l’any 2020, la Fundació TIC Salut Social posa a disposició de tots els organismes i entitats aquest Servidor Terminològic Social amb l’objectiu d’integrar-lo als Sistemes d’Informació de serveis socials per facilitar el treball del conjunt de professionals i així continuar evolucionant i millorant en l’atenció a les persones.

Hi trobareu les següents opcions:

  • Descàrrega del catàleg que inclou els llistats de tots els conceptes codificats.
  • Cerca de conceptes individualitzats.
  • ViquiTermSocial: Eina d’anàlisi i proposta de codificació de textos (en proves).