InterSocial

  • Millorar la integració de les dades dels serveis socials de Catalunya.
  • Definir el vocabulari controlat comú a utilitzar per interoperar informació dins els sistemes d’informació de l’atenció social i també entre salut i social.

Descripció

El projecte InterSocial es crea l’any 2016 a partir de la necessitat de definir un vocabulari controlat que permeti interoperar la informació dels serveis socials de Catalunya.
A partir de les necessitats d’estandardització i interoperabilitat dels Sistemes d’Informació de l’àmbit social, InterSocial esdevé un servei regular de la Fundació TIC Salut Social vers al Departament de Drets Socials per facilitar l’intercanvi d’informació integrada entre diferents àmbits i sistemes, com el social i el de salut, i poder oferir uns serveis assistencials de major qualitat.
Analitzat l’estat de l’art previ dels estàndards existents a nivell internacional i nacional, l’estàndard terminològic seleccionat per habilitar l’homogeneïtzació de vocabularis controlats és SNOMED CT. Es tracta d’una terminologia molt extensa on s’hi poden trobar conceptes socials i de salut. De manera que esdevé la millor opció per fer que l’àmbit social sigui interoperable internament i externament amb altres àmbits com Educació, Justícia o Salut.
InterSocial s’ha dividit en tres fases en el decurs d’aquests anys (2016 – 2021). Al setembre del 2022 el projecte és re-activa i la Fundació TIC Salut Social i el Departament de Drets Socials col·laboren conjuntament amb institucions i grups d’expertes de l’àmbit social d’arreu del territori.
La consolidació a través de la compartició estructurada d’informació entre els diferents sistemes d’informació s’articula a través d’un diccionari actualitzat codificat i estructurat en:

 

Fites

251 conceptes codificats - 44 factors - 88 problemàtiques - 84 observacions - 35 respostes

Metodologia

La metodologia utilitzada en el projecte es va basa inicialment en un primer anàlisi dels SI existents en l’àmbit de la gestió social a Catalunya. Es va analitzar també que no hi hagués un vocabulari internacional a utilitzar i que estigués consolidat i per tant es va fer un estat de l’art dels estàndards internacionals i finalment es va escollir l’SNOMED CT com a estàndard de representació.

A partir d’aquí, a la primera fase del projecte (2016), es comença a treballar amb el grup d’experts i expertes els vocabularis. Com l’àmbit social és molt ampli, es va definir un cas d’ús concret per garantir que a mida que l’Intersocial evoluciona arriba a la majoria d’àmbits dels serveis socials. A la primera fase es va treballar un cas d’ús centrat en cronicitat i final de vida. A la segona (2019 – 2020) es van treballar nous casos d’ús per infància i salut mental i a la tercera fase (2020 – 2021), es va treballar en infància i joventut i també en dependència.

El vocabulari s’estructura en quatre grans grups de conceptes: problemàtiques, respostes, factors i observacions. Actualment, es disposa de 251 conceptes codificats a l’estàndard de referència, SNOMED CT.

Diccionari terminològic social

Aquests vocabularis controlats busquen la integració de les dades dels serveis socials i facilitar el treball que desenvolupen els professionals de l’àmbit dels serveis socials.

Amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa i l’adopció dels estàndards per interoperar informació de manera eficient, la Fundació posa a la vostra disposició el Diccionari Terminològic Social:

Descarregar diccionari terminològic social                          Última actualització: Juliol de 2023