COMPDIG-Salut

  • Disseny del mapa de competències digitals dels professionals de salut a Catalunya i la creació d’un model d’avaluació i d’acreditació de les competències digitals dels professionals de salut a Catalunya.
  • Crear el model d’avaluació i d’acreditació de les competències digitals dels professionals de salut.
  • Elaborar les bases dels continguts formatius a partir del mapa de competències digitals per a professionals sanitaris.
  • Implementar  els itineraris formatius per a l’avaluació i acreditació obtenir l’acreditació en competències digitals en Salut.

Descripció

La digitalització i el desenvolupament de les TIC en els últims anys ha alterat notablement la manera en que la societat es comunica, obté informació, genera coneixement i comparteix. El sector de la salut no és una excepció, i atès el rol imprescindible que tenen els diferents professionals de salut, és necessari dissenyar una sèrie d’accions que permetin capacitar-los en aquest context digital.

Aquest context ha suposat la incorporació de pràctiques emmarcades en el concepte de Salut digital. Sota d’aquesta nova categoria s’hi observa com l’ús de les TIC contribueix a millorar la salut humana, els serveis sanitaris i el benestar de la població. Exemples de salut digital són la telemedicina, les aplicacions de salut de dispositius mòbils (mHealth), els wearables o eines digitals de suport a la decisió clínica basades en grans volums de dades (big data).
Davant d’aquest escenari marcat per la digitalització dels processos i de les relacions i l’aparició de noves potencialitats en Salut, els professionals sanitaris exerceixen un rol imprescindible per a l’establiment de nous models d’atenció a la població. En aquest sentit, es requereixen actuacions que facin possible una capacitació dels professionals de la salut per adequar i incrementar el seu desenvolupament professional en el context digital que ens envolta.

Documents relacionats

 

Bones pràctiques en competències digitals

Itineraris formatius

Actors

Departament de Salut
o Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional (SGODP)

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
o Servei d’Inclusió i Capacitació Digital (SICD)

Fundació TIC Salut Social

Comitè Executiu de la Taula de Desplegament del Fòrum de Diàleg Professional
Organitzacions i institucions participants al grup de treball del repte 4 del Fòrum de Diàleg Professional.
Experts de reconegut prestigi en l’àmbit de la salut, les TIC i salut.
Servei Català de la Salut
ICS

 

Dades del projecte

Programa: Projecte d’àmbit local.

Tema: Trasnformació digital i capacitació professional

Pressupost TIC Salut: 204.421,03 €