Inici

Perfil del contractant

Atenent la naturalesa jurídica i la de les activitats que realitza la FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL, que és una fundació que es troba englobada dins de l’àmbit subjectiu del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i que té la consideració de “Poder Adjudicador”, que no d’Administració Pública, d’acord amb allò que estableix l’art. 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En virtut del que disposen els art. 137 i 189 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), la FUNDACIÓ TIC SALUTSOCIAL aprova les següents Instruccions, en les quals es regulen els Procediments Interns de Contractació amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i garantir que el contracte s’adjudica al candidat que presenti l’oferta més avantatjosa.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email