Ofertes de feina

SLT208-20 Tècnic/a de projectes en l’àmbit de farmàcia

SLT208-20 – Tècnic/a de projectes en l’àmbit de farmàcia
Fundació TIC Salut Social
Període de vigència: 07/09/2020 – 17/09/2020
Categoria: Sector públic i altres
La Fundació TIC Salut Social del Departament de Salut selecciona una persona per a ocupar
un lloc de tècnic/a de projectes en l’àmbit de farmàcia, per vacant.
Característiques del lloc:
Nom del lloc: Tècnic de projectes en l’àmbit de farmàcia
Unitat directiva: Fundació TIC Salut Social
Localitat: Barcelona
Jornada: Completa
Requisits:
Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, poden participar les persones
que compleixin els requisits següents:

 • Titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions
  industrial o Grau en Ciències de la Salut
 • Nivell C1 de llengua catalana.
 • Formació en ofimàtica – Nivell mig ACTIC
 • Mínim 2 anys en la realització de projectes en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.
 • Experiència laboral en la realització de tasques similars en l’àmbit de la
  salut.

Funcions del lloc:
Funcions de suport a la Fundació TIC Salut Social amb l’objectiu de donar suport a projectes
de l’àmbit de la Direcció de Transformació Digital, referents al desenvolupament de les
activitats per a la millora del catàleg de prestació farmacèutica integrat a recepta electrònica
(Rec@t), interoperabilitat de prescripció i dispensació electròniques i suport al desplegament
del sistema de verificació i autenticació de medicaments dispensats en l’àmbit del CatSalut,
i especialment les següents:

 • Realitzar el seguiment i gestió del projecte
 • Analitzar les dades generades dins del projecte
 • Donar suport al grup de treball de suport als sistemes d’informació de l’àmbit
  de farmàcia del CatSalut
 • Elaborar quadres de comandament

Aspectes a valorar:

 • Postgrau, màster o similar d’especialització en l’àmbit de les ciències de la salut o de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Coneixement en protecció de dades.
 • Coneixement en metodologies àgils.
 • Formació en metodologia de notació de processos.
 • Nivell B2 de llengua anglesa.

Forma d’ocupació del lloc:
Adscripció provisional o contracte laboral temporal.
Procés de selecció:
La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves
específiques.
Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes
relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i
l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una
entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum
i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova
pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc
de treball.
La convocatòria es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salut
Social. https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina
Participació:
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva
sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf, fins al dia 17 de setembre
de 2020, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat.
A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT-208-20
Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del
seu sector públic, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona
seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu
el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna
circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.
De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la
informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.
Responsable:Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
Finalitat:Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la
rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra
sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpdFTSS@ticsalutsocial.cat
Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció
de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat
_________________________________________________________________________________
D’acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017,
la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de
treball recau en cadascun dels ens que originen l’oferta o de l’òrgan
competent de recursos humans de l’òrgan anunciant.

Si estàs interessat en l'oferta pots presentar la teva candidatura omplint el següent formulari:

Activitat del Tractament: Gestió de la Comunicació
Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social.
Finalitat: Donar resposta a les sol·licituds d’informació. Les dades es conservaran pel temps necessari per atendre i gestionar aquestes sol·licituds.
Legitimació: L’interès legítim, segons l’art. 6 RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.
Destinataris: No es preveuen altres destinataris diferents del responsable del tractament.
Drets: Podeu exercir els vostres drets a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Informació adicional: Podeu trobar la informació més detallada a la nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.


Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email