Ofertes de feina

Expert/a d’Oficina de seguretat de la informació

SLT254-20 – Expert/a d’Oficina de seguretat de la informació
Fundació TIC Salut Social del Departament de Salut
Període de vigència: 07/10/2020 – 30/10/2020
Categoria: Sector públic i altres
La Fundació TIC Salut Social del Departament de Salut selecciona una persona per a ocupar
un lloc d’Expert d’Oficina de seguretat de la informació, per vacant

Característiques del lloc:
Nom del lloc: Expert/a d’Oficina de seguretat de la informació
Unitat directiva: Fundació TIC Salut Social
Localitat: Barcelona
Jornada: Completa

Requisits:
Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, poden participar les persones
que compleixin els requisits següents:

 • Formació superior en informàtica, enginyeria o similar (física, matemàtiques…)
 • Experiència en l’àmbit de la seguretat informàtica
 • Nivell C1 de català
 • Nivell B2 d’anglès
 • Experiència mínima de 2 anys en l’àmbit sanitari

Funcions del lloc:
Amb la supervisió i recolzament directe del/la cap de projecte, desenvolupar principalment
les següents activitats:

 • Donar suport a l’oficina de seguretat de la informació de la Fundació.
 • Participar en els projectes d’innovació tecnològica aportant la vessant de seguretat
 • Donar suport a la coordinació dels àmbits de seguretat de la informació lligats a les entitats i activitats del departament de salut i del sistema de salut de Catalunya
 • Altres tasques relacionades

Aspectes a valorar:

 • Certificacions en l’àmbit de seguretat de la informació (ENS, CISA, CISM, CISPP o equivalents).
 • Formació especialitzada (Màster, Postgrau,…) en l’àmbit de seguretat de la
  informació.

Forma d’ocupació del lloc:
Adscripció provisional o contracte laboral temporal.
Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes
  relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i
  l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una
  entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum
  i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova
  pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc
  de treball.
 • La convocatòria es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salut
  Social. https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina

Participació:
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva
sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf, fins al dia 30 d’octubre de
2020 inclòs, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat.
A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT-254-20.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del
seu sector públic, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona
seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal
de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret
d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància
especial que justifiqui legalment la seva no publicació.
De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la
informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.
Responsable:Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
Finalitat:Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la
rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra
sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpdFTSS@ticsalutsocial.cat
Per a més informació:Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció
de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat

D’acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017,
la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de
treball recau en cadascun dels ens que originen l’oferta o de l’òrgan
competent de recursos humans de l’òrgan anunciant

Si estàs interessat en l'oferta pots presentar la teva candidatura omplint el següent formulari:

Activitat del Tractament: Gestió de la Comunicació
Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social.
Finalitat: Donar resposta a les sol·licituds d’informació. Les dades es conservaran pel temps necessari per atendre i gestionar aquestes sol·licituds.
Legitimació: L’interès legítim, segons l’art. 6 RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.
Destinataris: No es preveuen altres destinataris diferents del responsable del tractament.
Drets: Podeu exercir els vostres drets a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Informació adicional: Podeu trobar la informació més detallada a la nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.


Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email