Ofertes de feina

Analista Funcional de Projectes

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL

Núm. registre de la convocatòria: codi SLT-127-20

De 5 de març de 2020, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball d’Analista Funcional de Projectes, per a donar suport a la Fundació TIC Salut Social amb l’objectiu de donar suport a projectes de l’àmbit de la Direcció de Transformació Digital, col·laborant en tasques de l’Oficina que siguin encomanades, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria:

 • Codi: Analista Funcional de Projectes
 • Lloc de treball : Analista Funcional de Projectes
 • Núm. de places : 1
 • Localitat: Barcelona
 • Jornada: jornada complerta
 • Incorporació laboral: Immediata
 • Tipus de contracte: Temporal

Funcions específiques dels llocs de treball:

Amb la supervisió i recolzament directe del/la cap de projecte, desenvolupa principalment les següents activitats:

 • Presa de requeriments i detall de necessitats funcionals.
 • Anàlisi funcional dels requeriments detallant els diagrames de flux de dades.
 • Disseny de funcionalitats des del punt de vista dels diferents actors.
 • Elaboració d’informes d’identificació de possibles solucions.
 • Elaboració de plans de proves d’accepció de software (Test d’Acceptació d’Usuari – UAT)
 • Seguiment de les tasques que li han estat encomanades.
 • Seguiment d’incidències i problemàtiques associades.
 • Elaboració de documentació de suport de les tasques anteriors.

Requisits de participació:

Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Enginyeria Informàtica o de Telecomunicacions o Grau en Ciències de la Salut
 • Nivell C1 de llengua catalana.
 • Formació en ofimàtica – Nivell mig ACTIC
 • Mínim 2 anys en la realització de projectes en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.
 • Experiència laboral en la realització de tasques similars en l’àmbit de la salut.

Aspectes a valorar:

 • Postgrau, màster o similar d’especialització en l’àmbit de les ciències de la salut o de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Formació en protecció de dades.
 • Formació en metodologies àgils.
 • Formació en metodologia de notació de processos.
 • Nivell B2 de llengua anglesa.
 • Forma d’ocupació del lloc:
 • Contracte laboral temporal.

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf, fins al dia 1 de juny de 2020, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat .

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: codi SLT-127-20

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 • Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
 • Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
 • Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
 • Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://www.ticsalutsocial.cat

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

D’acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l’oferta o de l’òrgan competent de recursos humans de l’òrgan anunciant.

El període de rebudes de candidatures s’obre amb la publicació d’aquest anunci i finalitza el dia 1 de juny de 2020, inclòs.

Si estàs interessat en l'oferta pots presentar la teva candidatura omplint el següent formulari:

Activitat del Tractament: Gestió de la Comunicació
Responsable del Tractament: Fundació TIC Salut Social.
Finalitat: Donar resposta a les sol·licituds d’informació. Les dades es conservaran pel temps necessari per atendre i gestionar aquestes sol·licituds.
Legitimació: L’interès legítim, segons l’art. 6 RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.
Destinataris: No es preveuen altres destinataris diferents del responsable del tractament.
Drets: Podeu exercir els vostres drets a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Informació adicional: Podeu trobar la informació més detallada a la nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat/avis-legal/

Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades facilitades mitjançant notificació per escrit al TicSalut, amb seu a Edifici Salvany, C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona.


Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email