Resolució deserta de convocatòria SLT268-22

Resolució de 29 de juliol de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-268-22 per a la provisió de dos llocs de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

EXPOSO:

Que de l’anàlisi dels CV presentats a la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball d’Expert Oficina Seguretat de la Informació, s’ha constatat que cap dels referits CV complia tots els requisits establerts a la convocatòria, que es reprodueixen seguidament:

· Titulació universitària en Enginyeria Biomèdica, Informàtica, Telecomunicacions , Bioinformàtica o Industrial.

· Formació i/o experiència específica en Intel·ligència Artificial.

· Formació i/o experiència específica en deep learning.

· Coneixement de llenguatges de programació: Python i R

· Nivell C1 de llengua catalana.

· Nivell B2 Anglès.

I en conseqüència

RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

___________________________________

PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA

A través del present document, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, són convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT268-22, relativa al lloc de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial:

- Eva Iranzo Ribera DNI XXX6269XX

- Alba Moya Garcés DNI XXX4731XX

- Marc Gomez Freixa DNI XXX49606B

___________________________________

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA PROVISIÓ DOS LLOCS DE TREBALL

Núm. registre de la convocatòria: SLT268-22

De 12 de juliol de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria:

Codi:  Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial

Lloc de treball : Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial

Núm. de places : 2

Grup professional i nivell : Grup I Personal Titulat i Nivell 1 del XIX Conveni Col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics

Retribució bruta anual: 26.000€

Localitat: Barcelona

Jornada:  jornada complerta

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: Temporal

 

Funcions específiques del lloc de treball:

 • Gestió i desenvolupament de projectes d’Intel·ligència Artificial en l’àmbit de la Salut.
 • Tractament de datasets amb integració de múltiples fonts de dades de l’àmbit de la salut (a definir per cada projecte: imatge mèdica, dades clíniques, dades epidemiològiques, dades òmiques i altres fonts de dades) per l’aplicació de tècniques d’IA.
 • Aplicació de mètodes computacionals per al processament i anàlisi de dades de l’àmbit de la salut: anàlisi estadística, mineria de dades, tècniques d’aprenentatge automàtic i visualització de dades.
 • Realització de documentació especialitzada i presentacions tant en català com en anglès: informes associats als projectes, guies tècniques, memòries d’activitat, presentacions, etc.

 

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Titulació universitària en Enginyeria Biomèdica, Informàtica, Telecomunicacions , Bioinformàtica o Industrial.
 • Formació i/o experiència específica en Intel·ligència Artificial
 • Formació i/o experiència específica en deep learning
 • Coneixement de llenguatges de programació: Python i R
 • Nivell C1 de llengua catalana.
 • Nivell B2 Anglès.

 

Aspectes a valorar:

 • Experiència en el tractament informàtic de la imatge mèdica digital
 • Experiència en el maneig de grans conjunts de dades en plataformes de Big Data
 • Habilitats personals
  • Organització i responsabilitat.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de síntesis de coneixement.
  • Capacitat d’expressió oral i escrita.
  • Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.
 • Competències corresponents al lloc de treball
  • Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

 

 

Forma d’ocupació del lloc:

Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

 

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 25 de juliol de 2022 a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT268-22

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat