Convocatòria SLT268-22: Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial (Oferta tancada)

Resolució de 29 de juliol de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-268-22 per a la provisió de dos llocs de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

EXPOSO:

Que de l’anàlisi dels CV presentats a la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball d’Expert Oficina Seguretat de la Informació, s’ha constatat que cap dels referits CV complia tots els requisits establerts a la convocatòria, que es reprodueixen seguidament:

· Titulació universitària en Enginyeria Biomèdica, Informàtica, Telecomunicacions , Bioinformàtica o Industrial.

· Formació i/o experiència específica en Intel·ligència Artificial.

· Formació i/o experiència específica en deep learning.

· Coneixement de llenguatges de programació: Python i R

· Nivell C1 de llengua catalana.

· Nivell B2 Anglès.

I en conseqüència

RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

___________________________________

PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA

A través del present document, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, són convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT268-22, relativa al lloc de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial:

- Eva Iranzo Ribera DNI XXX6269XX

- Alba Moya Garcés DNI XXX4731XX

- Marc Gomez Freixa DNI XXX49606B

___________________________________

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA PROVISIÓ DOS LLOCS DE TREBALL

Núm. registre de la convocatòria: SLT268-22

De 12 de juliol de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria:

Codi:  Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial

Lloc de treball : Tècnic/a base projectes d’Intel·ligència Artificial

Núm. de places : 2

Grup professional i nivell : Grup I Personal Titulat i Nivell 1 del XIX Conveni Col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics

Retribució bruta anual: 26.000€

Localitat: Barcelona

Jornada:  jornada complerta

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: Temporal

 

Funcions específiques del lloc de treball:

 • Gestió i desenvolupament de projectes d’Intel·ligència Artificial en l’àmbit de la Salut.
 • Tractament de datasets amb integració de múltiples fonts de dades de l’àmbit de la salut (a definir per cada projecte: imatge mèdica, dades clíniques, dades epidemiològiques, dades òmiques i altres fonts de dades) per l’aplicació de tècniques d’IA.
 • Aplicació de mètodes computacionals per al processament i anàlisi de dades de l’àmbit de la salut: anàlisi estadística, mineria de dades, tècniques d’aprenentatge automàtic i visualització de dades.
 • Realització de documentació especialitzada i presentacions tant en català com en anglès: informes associats als projectes, guies tècniques, memòries d’activitat, presentacions, etc.

 

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Titulació universitària en Enginyeria Biomèdica, Informàtica, Telecomunicacions , Bioinformàtica o Industrial.
 • Formació i/o experiència específica en Intel·ligència Artificial
 • Formació i/o experiència específica en deep learning
 • Coneixement de llenguatges de programació: Python i R
 • Nivell C1 de llengua catalana.
 • Nivell B2 Anglès.

 

Aspectes a valorar:

 • Experiència en el tractament informàtic de la imatge mèdica digital
 • Experiència en el maneig de grans conjunts de dades en plataformes de Big Data
 • Habilitats personals
  • Organització i responsabilitat.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de síntesis de coneixement.
  • Capacitat d’expressió oral i escrita.
  • Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.
 • Competències corresponents al lloc de treball
  • Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

 

 

Forma d’ocupació del lloc:

Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

 

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 25 de juliol de 2022 a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT268-22

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat