Convocatòria SLT539-23: Tècnic/a en disseny, elaboració i edició de continguts didàctics virtuals

Resolució convocatòria SLT539-23  

Anunci de convocatòria de concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball

Núm. registre de la convocatòria: SLT539-23

De 4 d’octubre de 2023, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a en disseny, elaboració i edició de continguts didàctics virtuals, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

Condicions de treball

Núm. de registre de la convocatòria: SLT539-23 Lloc de treball :  Tècnic/a en disseny, elaboració i edició de continguts didàctics virtuals Núm. de places : 1 Retribució bruta anual: de 38.723,20 €  a 44.101,41 € Categoria professional: Tècnic/a sènior 1 Localitat: Barcelona Jornada:  jornada completa Incorporació laboral: Immediata Tipus de contracte: Indefinit vinculat a la disponibilitat de fons  

Funcions específiques del lloc de treball:

·       Definir, redactar i editar projectes de formació virtual, integrant metodologies didàctiques i tecnologia . ·       Gestionar i fer el seguiment de projectes assignats, coordinant-se amb els altres membres de l’equip de treball, així com amb la resta d’usuaris interns (professionals d’altres àrees) i proveïdors. ·       Seleccionar les metodologies didàctiques i models pedagògiques més adients per a l’aprenentatge. ·       Investigar les tendències i innovacions en matèria de models d’aprenentatge, materials didàctics audiovisuals i d’altres tipus, per assessorar al respecte i planificar el seu ús a les activitats formatives. ·       Desenvolupar continguts didàctics sobre diferents temes. ·       Revisar continguts de cursos, guions i materials la seva metodologia didàctica amb la finalitat de proposar millores. ·       Supervisar la qualitat dels materials. ·       Revisar pedagògicament o actualitzar els materials ja produïts. ·       Analitzar el funcionament dels materials produïts a la plataforma i fer propostes de millora. ·       Redactar i elaborar la documentació necessària (tutorials, manuals didàctics, materials complementaris, vídeos explicatius...).

Requisits de participació:

  Poden participar les persones que compleixin els requisits següents: Titulació acadèmica:
 • Títol universitari de llicenciat/da o de graduat/da.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
  Experiència professional:
 • Experiència en gestió d’entorns web i plataformes virtuals.
 • Experiència professional en edició de materials formatius en entorns virtuals d’aprenentatge.
 • Experiència i/o coneixements entorns virtual d’aprenentatge i en llenguatges de programació
  Aspectes a valorar:
 • Coneixement en l’ús d’eines digitals per a la producció de materials de formació en línia.
 • Coneixements de plataformes de formació en línia.
 • Coneixements del model de gestió del Sistema de Salut de Catalunya.
 • Formació complementària relacionada amb el disseny, elaboració i edició continguts e-learning.
 • Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
  Competències professionals transversals: 
 • Flexibilitat i obertura al canvi
 • Orientació a la ciutadania
 • Treball en equip
 • Visió digital
  Competències professionals específiques: 
 • Pensament analític
 • Pensament conceptual
  Forma d’ocupació del lloc:
 • Contracte indefinit vinculat a la disponibilitat de fons. Llei de la ciència.

Procés de selecció:

  La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció. Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball. La convocatòria també es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salu https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina

Participació:

  Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 16 d’octubre de 2023 a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat  

A l'assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT539-23

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.   Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.   De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.   Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat   Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.   Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat   Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat