Convocatòria SLT313-21: Tècnic/a base 1 funcional de processos de transformació digital en salut (Oferta tancada)

Resolució de 4 de novembre de 2021, per la qual es fa públic el resultat acordat en el marc de la convocatòria SLT313-21 per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a base 1 funcional de processos de transformació digital en salut, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

RESOLC:

 

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, el resultat acordat en el marc del procés de selecció per a la provisió d’un lloc de treball de de Tècnic/a base 1 funcional de processos de transformació digital en salut, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Andrea Barroso Gil, amb DNI XXX8668XX a qui es notificarà l’adjudicació.

 

El Director de la Fundació TIC Salut