Convocatòria SLT137-21: Data scientist per intel·ligència artificial – sènior 2 (Oferta tancada)

Persones convocades a entrevista

A través del present escrit, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, han estat convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT137-21, relativa al lloc de treball de Data scientist per intel·ligència artificial, IA – sènior 2:

  1. BERAZA AZURMENDI, IDOIA
  2. BONETA, MIREIA
  3. DOLCET NEGRE, MARTA MARÍA
  4. DOMINGUEZ HERRERA, DIDIER
  5. FORCALES, MANUEL
  6. LAL-TREHAN ESTRADA, UMA MARIA
  7. POU ROBERT, ENRIC
  8. TEN VENTURA, CARLA
  9. TIBAU ALBERDI, XAVIER ANDONIVILA, MARIA

Resolució de 23 de juny de 2021, per la qual es fa públic el resultat acordat en el marc de la convocatòria SLT137-21 per a la provisió del lloc de treball Data Scientist per intel·ligència artificial, IA – sènior 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

Resolc:

 

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, el resultat acordat en el marc del procés de selecció per a la provisió d’un lloc de treball de Data Scientist per intel·ligència artificial, IA – sènior 2, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Didier Domínguez Herrera, amb DNI XXX3046XX a qui es notificarà l’adjudicació.

El Director de la Fundació TIC Salut

Barcelona, 23 de juny de 2021