Convocatòria SLT391-22: Tècnic/a base en l’Àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies (Oferta tancada)

Núm. de Registre de la convocatòria SLT391-22

Resolució de 25 de novembre de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT391-22 per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a base en l’Àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a base en l’Àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, atès que, un cop realitzada la valoració de les candidatures presentades, s’ha constatat que cap de les mateixes s’ajustava al perfil adequat per a la cobertura del lloc de treball, definit a les bases de la convocatòria, que es reprodueixen seguidament:

– Títol universitari grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.

– Nivell C1 Català.

– Nivell B2 Anglès.

 

Barcelona, a 25 de novembre de 2022