Convocatòria SLT072-22: Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies (Oferta tancada)

Resolució de 19 d’abril de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-072-22 per a la provisió d’un lloc de treball Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

EXPOSO:

Que, de l’anàlisi dels CV presentats a la convocatòria pública per a la provisió de d’un lloc de treball Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, s’ha constatat que cap dels referits CV complia tots els requisits establerts a la convocatòria, que es reprodueixen seguidament:

· Títol universitari grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.

· Nivell C1 Català.

· Nivell B2 Anglès.

· Experiència laboral mínima de 5 anys, dels quals com a mínim 2 anys en estàndards semàntics com CIM-10, SNOMED CT o LOINC

· Experiència en estàndard HL7, HL7-FHIR o DICOM.

En conseqüència

RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió d’un lloc de treball Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció,

Barcelona, a 29 d’abril de 2022

__________

Núm. registre de la convocatòria: SLT072-22

De 17 de febrer de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria:

Codi:  Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies

Lloc de treball : Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies

Núm. de places : 1

Grup professional i nivell : Grup I Personal Titulat i Nivell 1 del XIX Conveni Col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics

Retribució bruta anual: 36.000€ – 40.999€

Localitat: Barcelona

Jornada:  jornada complerta

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: Temporal

 

Funcions específiques del lloc de treball:

Liderar tasques de:

– Conducció de grups de treball.

– Creació d’estàndards.

– Creació de catàlegs.

– Elaboració dels marcs d’interoperabilitat en el sector sanitari.

– Definició de requeriments funcionals.

– Definició de processos clínics amb interoperabilitat.

Liderar el manteniment de catàlegs.

Realitzar accions de comunicació i divulgació de l’activitat.

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

– Títol universitari grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.

– Nivell C1 Català.

– Nivell B2 Anglès.

– Experiència laboral mínima de 5 anys, dels quals com a mínim 2 anys en estàndards semàntics com CIM-10, SNOMED CT o LOINC

– Experiència en estàndard HL7, HL7-FHIR o DICOM.

Aspectes a valorar:

Coneixement del sector sanitari a Catalunya.

Organització i responsabilitat.

Capacitat de lideratge.

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

Capacitat de síntesis de coneixement.

Capacitat d’expressió oral i escrita.

Formació en gestió de persones i equips de treball

Nivell C1 de llengua anglesa

Nivell C2 de llengua catalana

Habilitats personals

– Capacitat de planificació

– Capacitat d’anàlisi

Competències corresponents al lloc de treball

– Autonomia i iniciativa per planificar i organitzar la pròpia feina i les seves prioritats.

– Planificació de les accions operatives específiques dins el seu marc concret d’actuació.

Forma d’ocupació del lloc:

Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

Procés de selecció:

La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.

Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

– La convocatòria també es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salut https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 6 de març de 2022, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

 

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT72-22

 

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat