Convocatòria SLT055-22: Tècnic Sènior Jurídic/a i de Contractació (Oferta tancada)

3 de febrer de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic Sènior Jurídic/a i de Contractació, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, a qui correspondrà actuar com a assessor jurídic a nivell intern i gestionar els procediments de contractació pública de l’entitat, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o document equivalent de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA

A través del present document, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, són convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT055-22, relativa al lloc de treball Tècnic/a de contractació i jurídic:

  • Lourdes Isabel García Huesca
  • Meritxell Fons Figuera amb DNI XXX9113XJ
  • Silvia Castro Serres amb DNI XXX8109XL
  • ______

Resolució de 15 de març de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-055-22 per a la provisió d’un lloc de treball Tècnic/a de contractació i jurídic,  per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a de contractació i jurídic, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Silvia Castro Serres amb DNI XXX8109XL a qui es notificarà l’adjudicació.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

  • ______

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat