Convocatòria de concurs públic per a la provisió tres llocs de treball de Tècnic/a base funcional de processos de transformació digital en salut

De 19 d’abril de 2023, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de tres llocs de treball de Tècnic/a base funcional de processos de transformació digital en salut, formarà part d’Àrea de Transformació Digital de la Fundació TIC Salut Social, amb l’objectiu de donar suport a projectes de l’àmbit de la Direcció de Transformació Digital, col·laborant en tasques de l’Àrea que siguin encomanades, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació:

Condicions específiques

 • Núm. de registre de la convocatòria: SLT227-23
 • Codi:  Tècnic/a base funcional de processos de transformació digital en salut
 • Lloc de treball : Tècnic/a base 1 funcional de processos de transformació digital en salut
 • Núm. de places: 3
 • Grup professional i nivell : Tècnic/a base 1
 • Retribució bruta anual: 27.830,99€ – 33.182,04 €
 • Localitat: Barcelona
 • Jornada:  jornada completa
 • Incorporació laboral: Immediata
 • Tipus de contracte: Temporal de substitució fins a convocatòria de plaça

Funcions específiques del lloc de treball:

 • Identificar i definir accions de millora de processos assistencials mitjançant solucions digitals.
 • Analitzar funcionalment les necessitats/oportunitats de millora identificades i participar en la definició de solucions digitals que les suportin.
 • Modelitzar processos existents emprant notacions estàndard.
 • Documentar i comunicar definicions de processos i plans de millora.
 • Donar suport en la elaboració d’anàlisi sobre estat de l’art en l’àmbit de la salut digital.
 • Donar suport a la realització de dinàmiques de treball grupals.
 • Donar suport en la preparació de continguts i materials lliurables.
 • Donar suport a les accions de comunicació i divulgació.

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
 • Titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions , Bioinformàtica, Bioenginyeria, Industrial o Ciències de la Salud
 • Nivell C1 de llengua catalana.
 • Nivell B2 Anglès.
 • Experiència mínima d’1 any en la realització de tasques similars en projectes TIC en l’àmbit de la salut a Catalunya

Aspectes a valorar:

 • Coneixement del sector sanitari públic.
 • Capacitat resolutiva en entorns multi-disciplinaris.
 • Capacitats comunicatives i d’expressió en públic.
 • Capacitat de síntesi de coneixement.
 • Coneixement específic sobre models d'atenció integral a la persona.
 • Coneixement específic sobre imatge mèdica digital.
 • Coneixement específic de disseny d’algorismes d’Intel·ligència Artificial.
 • Coneixement d’eines per enquestes, processos participatius i dinàmiques de grup (MURAL, Monkey Survey, etc.)
 • Experiència en la participació en projectes europeus
 • Coneixements i experiència en normalització clínica HL7 FHIR
 • Habilitats personals
  • Organització i responsabilitat.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de síntesis de coneixement.
  • Capacitat d'expressió oral i escrita.
  • Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.
  • Competències corresponents al lloc de treball
  • Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

Forma d’ocupació del lloc:

Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 12 de maig de 2023, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat .

A l'assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT227-23

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball. Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o document equivalent de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.  
 • Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
 • Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
 • Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat
 • Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat