Convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Sènior 2 Jurídic i de Contractació

Resolució convocatòria

Clica a l'enllaç per veure la resolució.  

De 19 d’abril de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Sènior 2 Jurídic i de Contractació, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, a qui correspondrà actuar com a assessor jurídic a nivell intern i gestionar els procediments de contractació pública de l’entitat, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

Condicions específiques

 • Núm. de registre de la convocatòria: SLT226-23
 • Codi:  Tècnic/a Sènior -2  de contractació i jurídic
 • Lloc de treball: Tècnic/a Sènior 2  jurídic i de contactació
 • Núm. de places: 1
 • Grup professional i nivell : Tècnic/a Sènior 2 
 • Retribució bruta anual: 43.887,34€ - 49.238,38€
 • Localitat: Barcelona
 • Jornada:  jornada completa
 • Incorporació laboral: Immediata
 • Tipus de contracte: Temporal de substitució fins a convocatòria de plaça

Funcions específiques del lloc de treball:

Gestionar els procediments contractuals de serveis i subministraments de la Fundació d’acord amb la normativa de contractació del sector públic aplicable a l’entitat. Tasca que comprèn:
 • Elaboració de la documentació jurídica derivada dels esmentats procediments (plecs, informes, actes, resolucions, contractes, etc).
 • Seguiment de les licitacions i realització o coordinació de tots els tràmits necessaris fins a l’adjudicació i a la posterior formalització.
 • Intervenció a les meses de contractació com a vocal o com a secretaria de la mesa.
 • Donar suport jurídic en l’àmbit contractual a les diferents àrees de TICSALUT mitjançant la posada a disposició de models, informar dels passos a seguir i revisar els informes i el plec de prescripcions tècniques que elaborin.
 • Gestionar les eines informàtiques relacionades amb la contractació.
 • Redacció o revisió dels procediments de contractes menors.
 • Preparar en el seu cas la resolució de recursos en l’àmbit de la contractació.
 • Anàlisi de la legalitat de les sol·licituds de modificació dels contractes adjudicats i, en el seu cas, tramitació de les mateixes.
Vetllar pel compliment per part de la Fundació de la normativa que li resulta d’aplicació, prenent particularment en consideració la seva condició d’entitat del sector públic adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Elaborar informes, al·legacions o d’altres documents jurídics que siguin requerits en relació a les competències i activitat pròpia de TICSALUT. Preparar la documentació contractual i jurídica objecte d’auditories internes i/o externes:
 • Donar suport en les tasques de registre, logístiques i de règim intern.
 • Assessorament, tramitació, redacció i/o revisió de convenis de col·laboració.
 • Dotació periòdica de contingut al Portal de Transparència de la Fundació.
 • Resoldre consultes jurídiques de les diferents àrees/àmbits de treball de la Fundació en relació als projectes que duen a terme.
 • Interlocució amb els assessors jurídics externs de l’entitat.
 • Interlocució amb la secretaria del Patronat de l’entitat.
Assessorar i col·laborar en la tramitació dels projectes de finançament competitiu de la UE en que TICSALUT participa. Assessorar jurídicament en tractament documental i arxivístic de la Fundació i en administració electrònica. Donar el suport i l’assessorament jurídic general que li sigui encarregat. Suport al Departament Financer i de RRHH en àmbit jurídic i de contractació. Participar en altres tasques de naturalesa similar que es puguin requerir.

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
 • Grau o llicenciatura en Dret
 • Nivell C1 de llengua catalana
 • Experiència laboral mínima de 5 anys, dels quals com a mínim 2 anys en contractació pública

Aspectes a valorar:

 • Experiència en llocs de treball similars:
  • Experiència laboral addicional a la mínima exigida en contractació pública.
  • Experiència laboral prèvia en l’assessorament a entitats del sector públic.
  • Experiència laboral prèvia en el desenvolupament de les restants tasques corresponents al lloc de treball.

 • Acadèmics:
  • Postgrau, Màster o similar d’especialització en contractació pública.
  • Formació en gestió pública.
  • Formació en propietat intel·lectual i societat de la informació.
  • Formació en protecció de dades.
  • Formació en ofimàtica – Nivell superior ACTIC
  • Formació en gestió de subvencions.
  • Formació en gestió de persones i equips de treball
  • Formació jurídica en tractament documental i arxivística i en administració electrònica.

 • Idiomes:
  • Nivell B2 de llengua anglesa
  • Nivell C1 de llengua catalana

 • Habilitats personals:
  • Capacitat de planificació
  • Capacitat d’anàlisi

 • Competències corresponents al lloc de treball:
  • Autonomia i iniciativa per planificar i organitzar la pròpia feina i les seves prioritats.
  • Planificació de les accions operatives específiques dins el seu marc concret d’actuació.

 • Forma d’ocupació del lloc:
  • Adscripció provisional o contracte laboral temporal.
 

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
 

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 12 de maig de 2023, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat. A l'assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT226-23 La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball. Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o document equivalent de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades. De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral. Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat