Convocatòria: Tècnic/a en gestió de la informació clínica (Oferta tancada)

RESOLC

De 22 de març de 2023, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a en gestió de la informació clínica, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

______

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a en gestió de la informació clínica, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Pau Corral Montañés amb DNI XXX1321XR a qui es notificarà l’adjudicació.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

_____

Persones convocades

A través del present document, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, són convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT163-23, relativa al lloc de treball de Tècnic/a en gestió de la informació clínica:

 • Alberto Reyes Morente amb DNI XXX6095XD
 • Pau Corral Montañés amb DNI XXX1321XR

_______

Condicions específiques:

Núm. de registre de la convocatòria:

Codi: Tècnic/a en gestió de la informació clínica

Lloc de treball: Tècnica en gestió de la informació clínica

Núm. de places: 1

Retribució bruta anual: de 38.535,22€ a 43.886,27€

Categoria professional: Tècnic/a sènior 1

Localitat: Barcelona

Jornada: Completa

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: Indefinit vinculat a la disponibilitat de fons

 

Funcions específiques del lloc de treball:

 • Assessorar a l’Oficina del Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT en el desplegament del projecte de l’Historial Electrònic de Catalunya (HES).
 • Coordinar processos de modelat de coneixement clínic a partir de l’ús d’openEHR i d’altres terminologies estàndard (per exemple SNOMED CT).
 • Donar suport en la definició del model de governança per la gestió del coneixement clínic.
 • Definir els requeriments tècnics pels marcs d’interoperabilitat i adhesió de les diferents entitats proveïdores del SISCAT.

 

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 

Titulació acadèmica:

 • Títol universitari de llicenciat/da, diplomat/a o grau.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

 

Aspectes a valorar:

 • Coneixements i/o experiència prèvia de terminologies estàndard (per exemple SNOMED CT)
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc de treball similar
 • Experiència prèvia en models fonamentats en arquetips i ontologies clíniques (per exemple ISO 13606).
 • Coneixements del model de gestió del Servei Català de la Salut i del Sistema de Salut de Catalunya.
 • Ús habitual del programari Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

 

Competències professionals:

Transversals:

 • Flexibilitat i obertura al canvi
 • Orientació a la ciutadania
 • Treball en equip
 • Visió digital

Específiques:

 • Pensament analític
 • Pensament conceptual

Forma d’ocupació del lloc:

Contracte indefinit vinculat a la disponibilitat de fons. Llei de la ciència

Procés de selecció:

La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.

Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Participació:

 

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 03 d’abril de 2023 a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

 

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT163-23

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat