Convocatòria SLT-193-23: Tècnic/a en arquitectura i tractament de la informació (Oferta tancada)

RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA

Resolució de 21 d’abril de 2023, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-193-23 per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/a en arquitectura i tractament de la informació, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

 

RESOLC:

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió dos llocs de treball de Tècnic/a en arquitectura i tractament de la informació, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudiquen els llocs de treball convocats, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Sergi De la Torre Israel amb DNI XX2862XXD i a Damià Valero Bover XX3327XXH a qui es notificarà l’adjudicació.

____

Persones convocades a entrevista

A través del present document, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, són convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT933-23, relativa al lloc de treball de Tècnic/a en arquitectura i tractament de la informació:

INICIALS NOM I COGNOM DNI ANONIMITZAT
SDI XX2862XXD
AQI XX7745XXG
DVB XX3327XXH
AVB XX3306XXZ

_____

Convocatòria de concurs públic de llocs de treball per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació. El termini per aplicar a la oferta estarà actiu fins al dia 11 d’abril de 2023.

Condicions específiques

 • Codi: SLT193-23
 • Lloc de treball :  Tècnic/a en arquitectura i tractament de la informació
 • Núm. de places : 2
 • Retribució bruta anual: de 38.535,22€  a 43.886,27€
 • Categoria professional: Tècnic/a sènior 1
 • Localitat: Barcelona
 • Jornada:  jornada complerta
 • Incorporació laboral: Immediata
 • Tipus de contracte: Indefinit vinculat a la disponibilitat de fons

Funcions específiques del lloc de treball

 • Dirigir, elaborar e implantar processos de càrrega i validació de dades sanitàries.
 • Definir models de dades per a la seva posterior presentació en programes de Business Intelligence.
 • Seguiment, implantació/elaboració de processos de transformació del DataWarehouse del CatSalut.
 • Seguiment, implantació/elaboració de processos per a la implantació del DataLake del CatSalut.
 • Implantar un model de DataGovernance sobre les dades residents al DataWarehouse i el DataLake.
 • Interactuar amb la resta de oficines / divisions de l’Àrea de sistemes per coordinar els processos de transformació de dades específics del CatSalut.
 • Coordinació de projectes de gestió i tractament de dades amb impacte als proveïdors del SISCAT.

Requisits de participació

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 

Titulació acadèmica:

 • Títol universitari de llicenciat/da, diplomat/a o grau.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Experiència professional:

 • Experiència en la optimització de processos de dades.
 • Coneixements i/o experiència prèvia en la gestió de processos de tractament de dades.

Aspectes a valorar

 • Coneixements i/o experiència prèvia en DataWarehouse, DataLake, Power BI
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc de treball
 • Coneixements del model de gestió del Servei Català de la Salut i del Sistema de Salut de
 • Ús habitual del programari Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Competències professionals transversals:

 • Flexibilitat i obertura al canvi
 • Orientació a la ciutadania
 • Treball en equip
 • Visió digital

Competències professionals específiques:

 • Pensament analític
 • Pensament conceptual

 

Forma d’ocupació del lloc

Contracte indefinit vinculat a la disponibilitat de fons. Llei de la ciència

 

Procés de selecció

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
 • La convocatòria també es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salu https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina

Participació

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent fins al dia 11 d’abril de 2023.

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT193-23

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 

Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat