Bases comunes de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte indefinit fix. Número 2022-1

Relació de puntuacions

Veure enllaç

__

Anunci de la convocatòria per la realització d'una entrevista

Veure enllaç

__

Relació de puntuacions i llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria 

Veure enllaç

__

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria

Veure enllaç

__

 

Bases comunes de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 5 llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei de la Fundació TIC Salut Social corresponent al procés extraordinari d'estabilització i consolidació derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

 

 

 

Número de registre de la convocatòria: 2022-1

Les presents bases tenen per objecte regular els procés de selecció que es convoca, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’acord amb el desplegament del procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre, per a la cobertura, en règim de contracte laboral fix a jornada complerta de 5 llocs de treball a la Fundació TIC Salut Social amb les condicions laborals que s’estipulen a la normativa vigent i al conveni col·lectiu de la Fundació.

 

  • Clica aquí per ampliar la informació sobre requisits i procediments per participar en algun dels llocs de treballs pertinents a les Bases comunes de convocatòria.

 

  • Clica aquí per descarregar el model de sol·licitud d’inscripció a processos de selecció.

 

  • Clica aquí per descarregar el model de curriculum de la Fundació TIC Salut Social.

Descripció dels llocs de treball: 

 

1.- Tècnic/a sènior de Comunicació Codi: 2022-10

a) Grup professional i nivell: Tècnic/a sènior 1
b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut Social
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)-
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.

e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

2.- Responsable de Nous Models d’Atenció Assistencial Codi: 2022-11

a) Grup professional i nivell: Responsable d’àmbit
b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.

e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

3.-  Tècnic/a sènior Oficina Mobilitat Codi: 2022-12

a) Grup professional i nivell: Tècnic/a sènior 2
b) Jornada: Completa

c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

4.- Tècnic/a sènior en Estàndards Sanitaris d’Interoperabilitat Codi: 2022-13

a) Grup professional i nivell: Tècnic/a sènior 1
b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

5.- Tècnic/a sènior Models d’Assistència Social Codi: 2022-14

a) Grup professional i nivell: Tècnic/a sènior 1

b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.