Bases comunes convocatòria de concurs d'oposició 2022-2

Relació de puntuacions finals

Veure enllaç

__

Nota informativa de la convocatòria per fase d'entrevistes

Veure enllaç

__

Dates per les proves pràctiques de les convocatòries

Veure enllaç

__

Resolució de plaça deserta

Veure enllaç

__

Llistat de puntuacions a la fase d'oposició

Veure enllaç

__

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria 

Veure enllaç

__

Bases comunes de convocatòria de concurs d'oposició estabilitazació per la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei de la Fundació TIC Salut Social corresponent al procés extraordinari d'estabilització i consolidació derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Número de registre de la convocatòria: 2022-2

 

Les presents bases tenen per objecte regular els procés de selecció que es convoca, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’acord amb el desplegament del procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre, per a la cobertura, en règim de contracte laboral fix a jornada complerta de 5 llocs de treball a la Fundació TIC Salut Social amb les condicions laborals que s’estipulen a la normativa vigent i al conveni col·lectiu de la Fundació.

 

 

  • Clica aquí per ampliar la informació sobre requisits i procediments per participar en algun dels llocs de treballs pertinents a les Bases comunes de convocatòria.

 

  • Clica aquí per descarregar el model de sol·licitud d’inscripció a processos de selecció.

 

  • Clica aquí per descarregar el model de curriculum de la Fundació TIC Salut Social.

Descripció dels llocs de treball: 

 

1.- Tècnic/a sènior Observatori de Tecnologia Codi: 2022-20

a) Grup professional i nivell: Tècnic/a sènior 1
b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
b) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

2.- Tècnic/a sènior Programes Públics Codi: 2022-21

a) Grup professional i nivell: Tècnic/a sènior 2
b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

3.- Tècnic/a sènior Formació en Competències Digitals Codi: 2022-22

a) Grup professional i nivell: Tècnic/a sènior 1
b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

4.-  Responsable Financer Codi: 2022-23

a) Grup professional i nivell: Responsable d’àmbit
b) Jornada: Completa
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida: Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

5.- Auxiliar Tècnic/a en Sistemes d’Informació Codi: 2022-24

a) Grup professional i nivell: Auxiliar tècnic
b) Jornada: parcial
c) Centre de treball. Seu de la Fundació TIC Salut
d) Titulació exigida:
– Titulació universitària de llicenciatura o equivalent. Son equivalents a la llicenciatura les titulacions
universitàries següents:
– Títol de graduat/a de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
– Títol de diplomat/da o graduat/da de nivell MECES 2 Grau amb Màster universitari sempre que s’hagin superat, com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.
– Titulació en cicles formatius de grau superior (CFGS), Formació Professional (FP) o similars
e) Nivell de llengua catalana: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana a nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.