Bases comunes convocatòria de concurs d’oposició 2022-3

Relació de puntuacions de la convocatòria de la convocatòria de concurs d'oposició ordinari per la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei de la Fundació TICvSalut Social (Expedient 2022-3)

Veure llistat de puntuacions  finals per a llocs de treball amb els codis 2022-3-1, 2022-3-2 i 2022-3-3.

Veure llistat de puntuacions finals per a llocs de treball amb els codis 2022-3-4, 2022-3-5 i 2022-3-6.


Nota informativa sobre lloc i hora de les entrevistes a les persones admeses a la convocatòria de concurs d’oposició 2022-3

Clica aquí per veure la nota informativa


Relació de puntuacions i llista definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria de concurs d’oposició 2022-3

Clica aquí per consultar la llista definitiva d’admesos i exclosos.

 


Llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de concurs d’oposició 2022-3

Clica aquí per consultar la llista d’admesos i exclosos.

 


BASES COMUNES CONVOCATÒRIA DE CONCURS D’OPOSICIÓ ORDINARI PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL INDEFINIT FIX AL SERVEI DE LA FUNDACIÓ TICSALUT

Número de registre de la convocatòria: 2022-3

Les presents bases tenen per objecte regular els procés de selecció que es convoca, mitjançant el sistema de concurs oposició, conseqüència de l’ACORD GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual s’autoritza l’increment de la plantilla pressupostària de diverses entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, per a la cobertura, en règim de contracte laboral fix a jornada complerta de 6 llocs de treball a la Fundació TIC Salut amb les condicions laborals que s’estipulen a la normativa vigent i al conveni col·lectiu de la Fundació.