S’inicia el desenvolupament de la Plataforma de mobilitat mConnecta

Autor: Adrià G.Font   /  22 de juliol de 2019

El projecte mConnecta neix de l’encàrrec del Departament de Salut i el CatSalut a la Fundació TIC Salut i Social, amb l’objectiu de ser la pedra angular de la transformació digital de l’assistència sanitària a Catalunya.

El projecte que té com a finalitat proporcionar nous recursos als professionals assistencials per tal de millorar l’atenció al ciutadà, ha de guiar els processos participatius, generar el coneixement i desenvolupar la plataforma tecnològica mConnecta per integrar en el procés assistencial les dades procedents de diferents elements de mobilitat. Aquests elements de mobilitat engloben tant aplicacions mòbils (APPs) com dispositius mèdics i sensors que ofereixen dades relatives al nostre estat de salut, com per exemple, nivells de glucosa en sang, pressió arterial, pulsacions, etc.

Per desenvolupar aquest objectiu, la plataforma mConnecta disposarà d’un catàleg d’elements de mobilitat en l’àmbit de la salut i el benestar, que podran ser recomanats pels professionals assistencials als ciutadans. L’oficina mHealth de la Fundació serà el garant de que el conjunt d’elements de mobilitat compleixin amb els criteris d’evidència clínica, d’utilitat, de seguretat, d’usabilitat i d’integració tecnològica.

Les dades recollides pels elements de mobilitat podran ser consultades pel ciutadà a través del portal de La Meva Salut i també pel professional a través de la plataforma mConnecta. També podran ser incorporades a la història clínica compartida del pacient a criteri del professional, creant un conjunt de dades fiables i rellevants, que quedaran disponibles per a la consulta en qualsevol procés assistencial on es requereixi d’aquesta informació.

Al desembre del 2019 està previst iniciar el pilotatge de la plataforma mConnecta amb dos processos assistencials que actualment s’estàn definint conjuntament amb un grup d’experts del Sistema Sanitari Català.

Funcionalitats mConnecta

Funcionalitats mConnecta