Més qualitat i fiabilitat: el projecte Label2Enable promou l’adopció de la normativa internacional per les Apps d’ús sanitari

La Fundació Tic Salut Social col·labora en el projecte Label2Enable finançat pel programa HORIZON-HLTH-2021 de la Comissió Europea

Al 2021 el Comitè Europeu de Normalització (CEN) en col·laboració amb la International Organization for Standardization) van publicar les bases internacionals per garantir la qualitat i la fiabilitat d’aplicacions sanitàries segons la norma Programari sanitari – Part 2: Aplicacions de salut i benestar – Qualitat i Fiabilitat (CEN-ISO/TS 82304-2).

Aquesta norma té un gran potencial d’impacte en la ciutadania perquè abans de la seva publicació no existien models estàndards de qualitat per Apps de salut.

Label2Enable promou l’adopció de la CEN-ISO/TS 82304-2 a Europa per crear un certificat estàndard i de confiança que impulsi i protegeixi pacients, treballadors de la salut i sistemes sanitaris del mercat europeu. Així es compartirà una estructura global, fiable, legislativa que ofereix garanties ètiques als potencials usuaris d’aquests productes.

Al seu torn, els desenvolupadors hauran de provar el compliment de diferents criteris de qualitat davant organitzacions avaluadores acreditades a tals efectes.

 

Sistema d’avaluació

 

La CEN-ISO/TS 82304-2 estableix un formulari amb 87 preguntes de diferents temàtiques: accessibilitat, ètica, qualitat tècnica o interoperabilitat. 67 d’aquestes preguntes són essencials per aconseguir la ISO.

Les preguntes es divideixen en 5 grups per establir el grau de qualitat del producte i obtenen una puntuació establerta en funció del seu nivell de rellevància a partir d’un barem de qualitat comprès entre els valors d’A i d’E:

 

  1. Informació bàsica del producte
  2. Criteri saludable i segur pel pacient
  3. Criteri d’usabilitat
  4. Criteri de protecció de dades
  5. Criteri de construcció robusta

Etiqueta de certificació de la CEN-ISO/TS 82304-2

Utilització

 

Un dels principals objectius de la norma CEN-ISO/TS 82304-2 és que els desenvolupadors puguin oferir als usuaris la màxima eficàcia de les seves eines. La següent taula classifica els usos que li poden donar les parts interessades:

 

 STAKEHOLDERS ÚS
Pacients, cuidadors, ciutadans Detectar fàcilment quines són les aplicacions més segures, fiables i efectives entre totes les que hi ha al mercat.

 

Desenvolupadors d’aplicacions

 

Seguir les pautes necessàries per portar a terme aplicacions de qualitat amb una major viabilitat.
Avaluadors d’aplicacions

 

Seguir un model estandarditzat per avaluar.
Proveïdors de salut i professionals

 

Recomanar apps segures i de qualitat als seus pacients.
Autoritats i sistemes sanitaris

 

Decidir millor quines aplicacions adquirir o finançar seguint uns criteris globals.
Botigues d’aplicacions (Google Play, App Store, etc.)

 

Aconsellar els seus clients sobre les millors apps que poden descarregar.

 

  • Aquesta norma té un gran potencial d’impacte en la ciutadania perquè abans de la seva publicació no existien models estàndards de qualitat per Apps de salut.