L’Esquema Nacional de Seguretat a la contractació pública

Autor: TIC Salut Social   /  06.11.2020

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya informa sobre les conseqüències per a les empreses licitadores de no acreditar el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), en l’informe 12/2020 de 2 d’octubre, a petició de l’Ajuntament de Quart.

 

I.


L’ENS té per objectiu fomentar la confiança en el fet que els sistemes d’informació presten els seus serveis i custodien la informació d’acord amb les seves especificacions funcionals, sense interrupcions o modificacions fora de control, i sense que la informació pugui arribar al coneixement de persones no autoritzades. S’aplica a sistemes, dades, comunicacions i serveis electrònics que gestionen les administracions públiques o els operadors que prestin serveis o proveeixin solucions a les entitats públiques, segons el Reial decret 3/2010.

 

II.


La determinació de la conformitat amb l’ENS s’establirà en funció de la categoria dels sistemes d’informació –bàsica, mitjana o alta–, que depèn dels serveis que prestin o dels productes que proveeixin els operadors privats. D’aquesta manera els operadors han d’utilitzar el mateix model utilitzat per les entitats públiques tant per a la Declaració de conformitat amb l’ENS, en el cas de sistemes de categoria bàsica, com per a la Certificació de conformitat, en el cas de sistemes de categories mitjana o alta, havent-se d’expedir aquesta certificació per una entitat certificadora que compleixi els requisits assenyalats que estableix la Instrucció Tècnica de Seguretat. En els casos en què els operadors proveeixin solucions a les entitats públiques a les quals resulti exigible el compliment de l’ENS, les condicions del procediment de licitació poden incloure l’exigència com a prescripció tècnica o com a obligació de l’empresa contractista, determinant el moment en què les empreses licitadores han d’estar en condicions d’exhibir la corresponent declaració o certificació de conformitat amb l’ENS en funció del sistema de què es tracti, o bé un compromís de futur de disposar d’una o altra, en cas d’esdevenir contractista i en execució del contracte sempre que sigui adient a l’objecte del contracte i les circumstàncies concurrents en cada cas.

 

III.


La manca d’aportació del compromís, o en el seu cas l’acreditació del compliment de conformitat amb l’ENS, cal entendre-les esmenables ja que no suposen un canvi de la voluntat declarada inicialment per les empreses licitadores en les seves ofertes, si bé pot comportar-ne l’exclusió en cas de no produir-se l’esmena o que de la descripció tècnica continguda en l’oferta es constati un incompliment exprés d’una de les condicions del procediment de licitació respectiu, per ser aquesta incongruent o oposar-hi.

 

Per a més informació consulteu el text íntegre de l’informe 12/2020, de 2 d’octubre, de la Junta Consultiva de la Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en el següent enllaç

 

Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut

Comparteix