La teleconsulta redueix les visites presencials?

Autor: Francesc López Segui   /  02.05.2019

L’eConsulta és un servei de teleconsulta entre pacient i metge de capçalera integrat als sistemes d’informació del sistema públic de salut a Catalunya. Està en funcionament des de finals de l’any 2015 com a complement a l'atenció presencial dels equips d’atenció primària del territori vinculat als serveis disponibles a La Meva Salut. Un dels seus objectius és evitar les visites presencials de baix valor afegit clínic però... ¿és així? Per a analitzar-ho, hem comptat amb la col·laboració de 18 professionals de la Regió Sanitària Catalunya Central, que van classificar retrospectivament els seus casos gestionats via eConsulta (2268) d’acord amb 13 tipologies (veure annex al final de l'entrada) i les van identificar segons si, al seu parer, van estalviar una visita o no. Els resultats es resumeixen a continuació: Taula 1: Nombre d’eConsultes, per tipus S’observa que les eConsultes més freqüents són la gestió de proves, els motius clínics i la gestió del pla de medicació, mentre que les menys freqüents són la petició d’elaboració d’informes i certificats, els dubtes sobre vacunació i les relatives a l’anticoagulació. És rellevant que el segon tipus de consulta més freqüent sigui un motiu clínic en una consulta, demostrant que hi ha demanda d’un model d’atenció no presencial per solucionar problemes de salut. Noti’s també que errors i proves són gairebé un 9%, que indica el caire experimental de la intervenció. En endavant, l’anàlisi exclou aquestes categories (identificades amb els nombres 10, 11 i 13). Els resultats mostren que la capacitat d’evitar visites presencials és força homogènia per tipus de consulta, essent sempre superior al 70% (Gràfic 1). Les eConsultes menys resolutives són les que queden registrades en la categoria “Altres” sense suggerir quines són les raons d’aquestes majors dificultats per evitar la presencialitat. És important remarcar que hi ha hagut un molt alt grau de consens entre els professionals, tot i que la poca variabilitat en la molt bona percepció de capacitat resolutiva pels diferents tipus de cas és poc il·lustrativa de quins són els factors facilitadors i limitants de la intervenció Gràfic 1: Ha evitat una visita presencial? Per tipus També s’explora la relació entre la capacitat de resoldre una visita i el primer emissor i la llargada del missatge. En primer lloc, les dades mostren que qui inicia la conversa no determina el seu grau de resolució (Taula 2). Pel que fa a la longitud del missatge, es vol analitzar si les converses llargues són més o menys resolutives, en comparació amb la resta. D’una banda, podria ser que la longitud del missatge fos un aproximatiu del grau de complexitat del cas; d’altra banda, missatges molt curts podrien no ser prou descriptius per tal que es pugui resoldre la consulta. Per a analitzar-ho, s’estableixen tres tipus de missatges (curts, mitjans i llargs) per terços, d’acord amb la mostra: el terç de missatges més curts es categoritzen com a “curts”; el segon terç, com a “mitjans”; el tercer terç, com a “llargs”. La anàlisi mostra que la longitud del missatge tampoc està relacionada amb la seva probabilitat de resoldre el cas (Gràfic 2). Taula 2: Grau de resolució de les visites presencials, segons emissor  Gràfic 2: Ha evitat una visita presencial? Per longitud del missatge Per concloure, podem afirmar que l’ús de l’eConsulta s’associa fortament a l’estalvi de visites presencials i es mostra com a una eina útil per a evitar interaccions de poc valor afegit clínic.     Aquest estudi ha comptat amb l’aprovació del Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, amb nombre de registre P18/023. Agraïm la col·laboració dels professionals de la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut que hi han participat.   Un treball conjunt entre Francesc López (Fundació TIC Salut Social), Dr. Josep Vidal Alaball (ICS) , Dra. Marta Sagarra (ICS), Anna García-Altés (AQuAS) i Francesc García-Cuyàs (Sant Joan de Déu) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classificació "MOTIUS DE VISITA PER ECONSULTA" ADMINISTRATIUS 1. Gestió de proves
 • el pacient aporta proves fetes en centres externs perquè quedin registrats a la seva història clínica.
 • el professional explica resultats de proves amb resultats normals
 • el professional resol incidències generades de les proves que ha demanat al pacient
 • El professional demana proves després de fer una eConsulta de seguiment
2. Gestió IT
 • el pacient comunica canvis de salut relacionats amb una IT prevista
 • el professional fa seguiment de salut d’una IT intercalat amb les visites presencials
3. Gestió programació de visites/derivacions
 • el pacient fa una consulta que el professional creu que ha de ser visitada per un especialista i en fa la derivació corresponent. També pot comunicar incidències amb les derivacions que li han fet
 • el professional soluciona incidències en la programació de visites
 • El professional anul.la visites d´altres professionals en cas que ja hagi solucionat el problema després de la realització de la eConsulta
 • Validació de cites amb altres especialistes on el ciutadà necessita més informació sobre la motivació de la cita
4. Petició elaboració informe/certificat
 • el pacient demana elaborar informes/certificats mitjançant la consulta de la seva seva història clínica
 • el professional demana més informació al pacient per elaborar l’informe
5. Pla de medicació
 • el pacient demana actualització del seu pla de medicació en cas d’haver-se modificat per un professional extern, o bé perquè no el fa servir o perquè s’ha caducat
 • el professional avisa el pacient que detecta que el seu pla està a punt de caducar i l’actualitza
 • El professional suspèn medicació no necessària després d´una eConsulta
6. Vacunació
 • Actualitzacions de calendaris vacunals i resolució de dubtes sobre vacunes en general
 • Dubtes de vacunes per viatges
7. Altres administratius
 • qualsevol tràmit administratiu que es pugui resoldre sense presència física
CLÍNICS 8. Consulta motius clínics: el pacient té un motiu de consulta sobre la seva salut que es pot resoldre sense exploració física. També pot adjuntar fotografies per complementar la descripció 9. Consulta motius farmacològics: el pacient consulta dubtes relacionats amb una prescripció 10. Dubtes amb anticoagulació i pauta ALTRES 11. Error en realitzar la consulta: el pacient s’ha equivocat 12. Altres 13. Proves tècniques
 • Resultats preliminars d’un estudi sobre l'eConsulta a la Catalunya Central