Ja es pot consultar la publicació “Pla Estratègic 2013-2017 i Memòria 2012” de la Fundació TicSalut

Autor: Adrià G.Font   /  9 de setembre de 2013

“La Generalitat de Catalunya va apostar per les TIC el 2006 amb la creació de la Fundació TicSalut, que ara pren un nou impuls amb aquest Pla Estratègic. Gràcies al fet que integra en la seva governança els sectors sanitari i social, pot actuar més activament com a catalitzador de les necessitats i requeriments d’aquests sectors i també del tecnològic”, escriu el Dr. Francesc Garcia Cuyàs, Coordinador General de les TIC del Departament de Salut i Director de la Fundació TicSalut en el document que la fundació acaba de publicar.

El document Pla Estratègic 2013-2017 i Memòria 2012, per ara només disponible en català, però properament ho serà en castellà i anglès. presenta la Fundació TicSalut com una organització amb una voluntat transformadora. La publicació recull la missió, la visió i valors d’aquest organisme, així com l’organigrama i les eines de treball que ha desplegat TicSalut fins al darrer any per assolir les següents vuit línies estratègiques:

 • Ser referent en gestió de la demanda en salut i social.
 • Ser referent en normalització i interoperabilitat.
 • Ser referent com a observatori d’innovació aplicada a les TIC.
 • Implicar, participar i informar el sector i les empreses mitjançant la comunicació.
 • Impulsar la projecció externa internacional de les TIC en salut i social.
 • Potenciar la gestió i transferència del coneixement. Formació.
 • Promoure, facilitar i impulsar projectes d’innovació.
 • Garantir la sostenibilitat.

D’altra banda, el document també dóna visibilitat a les prioritats de la Fundació TicSalut per al 2013, alineades amb l’estratègia del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015:

 • Recollir les demandes i millores del sector proposades als integrants de la xarxa iSalut.cat.
 • Construir el nou model comú de missatgeria per a l’iSalut.cat.
 • Orientar el sector en les tendències en TIC i treballar amb el CatSalut per incentivar l’extensió de les tendències al sector.
 • Vehicular la integració dels sistemes d’informació de l’àmbit del Departament de Benestar i Família a l’iSalut.cat.
 • Reformular l’espai web de la Fundació i incorporar-hi la nova cartera de serveis i el model de col·laboració.
 • Arribar a acords marc de col·laboració amb les universitats per potenciar la funció de formació de l’àmbit TIC en salut.
 • Potenciar la relació amb l’àmbit empresarial llançant el nou model de col·laboració amb la Fundació.
 • Reordenar internament la Fundació.
 • Garantir l’equilibri economicofinancer desenvolupant el contracte programa amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

 

Més informació

El nou Pla Estratègic convertirà la Fundació TicSalut en agent clau per transformar l'assistència sanitària i social, FlashTicSalut, abril de 2013 [accés: 9 de setembre de 2013]. Disponible a: http://www.gencat.cat/…