Iniciat el projecte Competències digitals dels professionals de Salut (COMPDIG-Salut)

Autor: Elisenda Reixach   /  15 de març de 2021

El Departament de Salut, a través de la Direcció General de Professionals de la Salut, i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals, posen en marxa, amb la coordinació de la Fundació TIC Salut Social, el projecte COMPDIG-Salut, que busca dotar de competències digitals específiques als professionals de la salut de Catalunya. Aquest projecte s’inicia amb el propòsit d’operativitzar les conclusions de l’anàlisi realitzat pel grup del repte 4 del Fòrum de Diàleg Professional*.

El projecte COMPDIG-Salut busca dotar de competències digitals específiques als professionals de la salut de Catalunya

L’objectiu principal del projecte és la definició de les competències digitals específiques dels professionals de la salut de Catalunya i la creació d’un model d’avaluació i acreditació de les mateixes, l’ACTIC 3-Salut, fent ús del coneixement, els recursos i infraestructures disponibles de la plataforma ACTIC.

Davant l’escenari actual marcat per la transformació digital, especialment en l’àmbit de la salut, els professionals d’aquest sector exerceixen un rol clau per al desplegament de nous models d’atenció basats en la tecnologia. En aquest sentit, es requereixen actuacions que dotin de competències digitals als professionals de la salut per adequar i incrementar el seu desenvolupament professional en el context digital actual.

El projecte està impulsat pel Departament de Salut, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i coordinat per la Fundació TIC Salut Social

ACTIC 3-Salut

Aquest projecte s’emmarca dins del nou model ACTIC, que el passat dia 2 de març el Govern va aprovar amb el nou decret pel qual es regula aquesta acreditació en competències digitals, i que ja incorpora la possibilitat de definir una sèrie competències digitals relatives a àmbits sectorials i la possibilitat d’establir certificats acreditatius de la competència digital sectorial on s’estableixen les competències, els continguts i els indicadors d’avaluació d’àmbit sectorial que complementin l’ACTIC.

Així doncs, durant el 2021, s’establiran les competències digitals necessàries per als professionals sanitaris així com els indicadors corresponents. Amb el marc de referència definit, diferents actors podran elaborar els continguts i/o desenvolupar itineraris formatius. També es definirà el model i les mètriques d’aquesta acreditació sectorial.

D’altra banda, durant el primer semestre del 2021, s’espera implementar un estudi d’anàlisi de les competències digitals actuals dels professionals sanitaris, que permetrà tenir una visió aproximada de les necessitats de formació en aquest àmbit.

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/lineas-estrategiques/1r_forum_dialeg_professional/documents/conclusions-forum-dialeg-professional.pdf