Estratègia europea, dades i intel·ligència artificial

Autor: TIC Salut Social   /  03.03.2020

Des de 2014, la Comissió Europea ha fet una sèrie de passos per facilitar el desenvolupament d'una economia àgil en el maneig de les dades, com el Reglament sobre la lliure circulació de dades no personals, la norma sobre ciberseguretat, la Directiva sobre les dades obertes i el Reglament General de Protecció de Dades. Al 2018, la CE va presentar per primera vegada una estratègia d'intel·ligència artificial i va acordar un pla coordinat amb els Estats membres. Així mateix, un grup d’experts d’alt nivell sobre l’IA, va presentar les seves directrius ètiques per a una solució tecnològica fiable a l'abril de 2019.

L’objectiu de l'estratègia europea de dades és assegurar que la UE es converteixi en un model de societat apoderada per les dades. Per assolir aquest objectiu la CE pretén crear un marc regulador ajustat a les necessitats en materia de gestió d'accés i reutilització de dades en les relacions entre administracions, entre empreses i entre administracions i empreses. D'altra banda, la CE pretén recolzar el desenvolupament dels sistemes tecnològics i la subsegüent generació d’insfraestructures. Finalment, es posaran en marxa mesures sectorials específiques, per construir espais europeus de dades com és el cas de l'activitat en l’àmbit de salut.

Recentment, s'han desvetllat les seves idees i mesures per una transformació digital que causi beneficis per tothom. La posició europea de dades i les opcions estratègiques destinades a garantir un desenvolupament de la intel·ligència artificial centrat en la persona, han constituït les primeres passes per la consecució d’objectius clau. En aquest sentit, el Llibre Blanc presentat per la CE proposa un marc per la intel·ligència artificial fiable i basat en criteris d’excel·lència i confiança. En associació amb els sectors públics i privat, l’objectiu es mobilitzar recursos entorn a tota la cadena de valor i crear els incentius apropiats per accelerar la implementació d'aquesta solució tecnològica tenint en compte a tots els grups d'interès implicats així com petites i mitjanes empreses.

Tenint en compte que els sistemes d'IA poden ser complexes i comportar riscos, son necessàries normes clares que abordin aquests riscos sense dificultar o aplicar una excessiva càrrega per als que comporten menys riscos. Per als casos de risc elevat -com els que tenen relació amb l’àmbit de salut, les activitats policials o el transport- es preveu que els sistemes d'IA han de ser transparents garantint traçabilitat i garantitzar una verificació humana. També es preveu que les autoritats hagin de provar i certificar les dades utilitzades pels algoritmes tal i com es dona en altres sectors.

Alguns dels següents passos en el desplegament de l’estratègia anunciada, preveuen que durant el 2020 es presenti una norma de serveis digitals i un pla d’acció europeu per a la democràcia. Es proposarà una revisió del Reglament eIDAS i es reforçarà la ciberseguretat mitjançant la creació d’una unitat informàtica conjunta.

 

Referències


- Comisión Eropea (2020). Dar forma al futuro de la digital de Europa. Extret el 3 de març de 2020 de https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_273

- Comisión Europea (2020). Estrategia europea de datos. Extret el 3 de març de 2020 de https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_283 

- Comissió Europea (2020). Llibre blanc sobre la IA: un enfoc europeu a la excel·lència i la confiança. Extret el 3 de març de 2020 de https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approachexcellence-and-trust_en

 

Comparteix