El Servei Català de la Salut prepara el modelatge d’informació clínica amb arquetips openEHR

El Servei Català de la Salut acaba de finalitzar un projecte de col·laboració amb Veratech, una empresa tecnològica valenciana especialitzada en interoperabilitat semàntica que ha treballat durant els darrers mesos amb l’ens públic per dotar els professionals de la salut de la capacitat de representar la informació clínica de forma estructurada i longitudinal. La col·laboració s’ha materialitzat amb la definició d’una guia de bones pràctiques i l’organització d’una sèrie de formacions que han de permetre millorar la qualitat i harmonització dels models d’informació creats al CatSalut. 

Aquest projecte ajudarà al CatSalut a establir les bases per poder treballar en openEHR de manera autònoma i aplicar aquests aprenentatges al projecte de la Història Clínica Electrònica. De fet, dins del projecte s’han implementat ja els primers arquetips que formaran part de la plataforma d’història clínica electrònica de Catalunya. L’ús d’estàndards oberts defineix l’estratègia de la nova història clínica electrònica de Catalunya i presenta una oportunitat per al sector tecnològic català. 

Fruit d’aquest treball, s’ha aconseguit que el CatSalut compti amb una sòlida base i amb professionals formats per poder fer els següents passos. Si bé actualment l’openEHR ja ha estat adoptat satisfactòriament per regions europees com ara Eslovènia, Noruega o Finlàndia, el Regne Unit amb Escòcia i Gal·les al capdavant o la mateixa ciutat de Moscou, amb la incorporació a l’historial electrònic de salut, Catalunya es convertirà en la regió europea més poblada que opta per les plataformes obertes com a solució de futur per al seu model de sistemes d’informació en salut. 

Els sistemes d’informació per a la recollida de dades i d’informació clínica dels pacients, comparteixen la necessitat de disposar d’una arquitectura i d’un repositori basats en un llenguatge clínic acurat i estandarditzat. Aquest element és clau per contribuir a una experiència satisfactòria dels professionals de la salut i la ciutadania en totes les seves interaccions amb els serveis digitals del sistema de salut, facilitar les actualitzacions i innovacions en els historials electrònics de salut de les entitats proveïdores i situar les persones en el centre d’atenció assistencial a través de les seves dades individuals de salut.  

Actualment, a Catalunya hi coexisteixen una multiplicitat de sistemes d’informació en salut que comparteixen la funció de fer el seguiment dels pacients a través de la història clínica electrònica. Aquest escenari ha posat de manifest l’existència de diferents models d’informació clínica, dificultats per aconseguir un desplegament àgil i sistèmic de les innovacions i un parc tecnològic antiquat i poc ergonòmic. 

L’historial electrònic de salut de Catalunya vol oferir una visió més horitzontal, superant les barreres dels nivells assistencials per tal d’avançar cap a models de col·laboració entre les organitzacions i els professionals de la salut, establir un llenguatge propi i compartit per a la informació i fomentar la sostenibilitat del sistema de salut mitjançant les economies d’escala. 

Font: Àrea de Sistemes de la Informació del Servei Català de la Salut.

  • El projecte “Modelatge openEHR de l’Historial Clínic Electrònic" permetrà dotar els professionals de la salut de la capacitat de representar la informació clínica de forma estructurada i longitudinal.