El projecte mConnecta incorpora un nou marc d’interoperabilitat

El projecte mConnecta continua avançant en la transformació de l’assistència sanitària a Catalunya, proporcionant nous recursos als professionals sanitaris per tal de millorar el seguiment de l’atenció al ciutadà. mConnecta neix com una plataforma que permetrà prescriure solucions de mobilitat al ciutadà com: webapp, aplicacions mòbils (apps), wearables i dispositius mèdics integrables amb les solucions tecnològiques existents al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) Precisament és en aquesta tasca d’integració de dades que des de la Fundació TIC Salut Social s’ha treballat en la definició del marc d’interoperabilitat de mConnecta. Aquest marc comprèn les interfícies d’integració amb les plataformes d’autenticació i validació d’usuaris, els sistemes d’informació externs i els diferents dispositius que aporten dades a mConnecta (apps, web apps, wearables, medical devices). El marc s’ha desenvolupat mitjançant la selecció d’estàndards internacionals ja existents, tant pel que fa a la semàntica de les terminologies a utilitzar com els referents sintàctics de presentació de les dades, per tal d’adaptar-los a les necessitats i característiques del projecte. Concretament, s’utilitza SNOMED i LOINC per semàntica i HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) com a sintàctica. El detalls dels recursos de FHIR a utilitzar i la definició dels bundles necessaris fins al moment ha estat inclòs en el marc. Finalment també es fa referència a la validació necessària de les dades rebudes quant a regles de negoci o regles de seguretat. Això permetrà disposar d’una base d’interoperabilitat per a mConnecta per integrar i incorporar tant recursos interns desenvolupats des de la pròpia plataforma, com per a recursos externs desenvolupats per tercers. Aquest marc d’interoperabilitat mConnecta està disponible per a qualsevol persona o entitat interessada, només cal enviar un correu a l’Oficina Tècnica del Projecte mConnecta, mitjançant l’adreça de correu electrònic otmconnecta@ticsalutsocial.cat